Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (928 epizód)

03:59
  
28.05.2022

Zamyslenie na deň 29.5.2022

Nedeľa po Vstúpení – EXAUDI (Počúvaj, Hospodine, môj hlas! Žalm 27,7) Kristus hovorí: A Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe. Ján 12,32 Rímskym 8,26-30 26 A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihov...
03:47
  
27.05.2022

Zamyslenie na deň 28.5.2022

Galatským 3,19-29 19 Čo teda zákon? Ustanovený anjelmi v rukách prostredníka bol pridaný pre prestúpenie, kým nepríde potomok, na ktorého sa vzťahuje zasľúbenie. 20 Ale prostredník nie je jedného; Boh však je jeden. 21 Či je teda zákon proti zasľúbeniam Božím? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný záko...
03:43
  
26.05.2022

Zamyslenie na deň 27.5.2022

Galatským 3,15-18 15 Bratia, po ľudsky hovorím: Platnú zmluvu človeka predsa nikto neruší, ani nič k nej nepridáva. 16 A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: jeho potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus. 17 Hovorím teda: zákon...
04:32
  
25.05.2022

Zamyslenie na deň 26.5.2022

Vstúpenie Krista Pána na nebo Ascensio Domini Kristus hovorí: A Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe. Ján 12,32 Skutky apoštolov 1,3-11 1 Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku 2 až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Duch...
04:59
  
24.05.2022

Zamyslenie na deň 25.5.2022

Galatským 3,1-14 1 Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, aby ste neboli povoľní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! 2 Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery? 3 Či ste takí nerozumní? Začali ste ducho...
04:47
  
23.05.2022

Zamyslenie na deň 24.5.2022

Galatským 2,11-21 11 Ale keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12 Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s (bývalými) pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. 13 A spolu s ní...
04:32
  
22.05.2022

Zamyslenie na deň 23.5.2022

Galatským 2,1-10 1 Potom po štrnástich rokoch vyšiel som znovu do Jeruzalema s Barnabášom a vzal som so sebou aj Títa. 2 A pohnutý zjavením šiel som a vyložil som im a osobitne tým, ktorých pokladajú za niečo, evanjelium, ktoré zvestujem medzi pohanmi, či nebežím alebo či som nebežal nadarmo. 3 Ale...
05:14
  
21.05.2022

Zamyslenie na deň 22.5.2022

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!) Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi Svoju milosť. Žalm 66,20 Lukáš 11,1-4(5-13) 1 Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeník...
05:06
  
20.05.2022

Zamyslenie na deň 21.5.2022

Galatským 1,10-24 10 Veď či prehováram ľudí alebo Boha? Alebo či sa snažím ľuďom ľúbiť? Ak by som sa ešte (chcel) ľúbiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým. 11 A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. 12 Lebo ani ja som ho neprevzal od človeka, ani som...
04:20
  
19.05.2022

Zamyslenie na deň 20.5.2022

Galatským 1,1-9 1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych – 2 a všetci bratia, ktorí sú so mnou: cirkevným zborom v Galácii. 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seb...
05:09
  
18.05.2022

Zamyslenie na deň 19.5.2022

Jonáš 4,1-11 1 Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. 2 I modlil sa k Hospodinovi: Ó, Hospodine, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel skôr ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že Ty si Boh milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote; Ty oľutúvaš nešť...
04:32
  
17.05.2022

Zamyslenie na deň 18.5.2022

Jonáš 3,1-10 1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. 3 Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom, na tri dni chôdze. 4 Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý de...
04:36
  
16.05.2022

Zamyslenie na deň 17.5.2022

Jonáš 2,1-11 1 Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; Jonáš bol v jej vnútri tri dni a tri noci. 2 I modlil sa zvnútra ryby k Hospodinovi, svojmu Bohu: 3 Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. 4 Uvrhol si ma do hlbin...
05:55
  
15.05.2022

Zamyslenie na deň 16.5.2022

Jonáš 1,1-16 1 Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. 3 Nato Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša; odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil ce...
03:58
  
14.05.2022

Zamyslenie na deň 15.5.2022

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE (Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1) Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalm 98,1 Kolosenským 3,12-17 12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13 Z...
04:56
  
13.05.2022

Zamyslenie na deň 14.5.2022

3.Jána 1-15 1 (Ja) starší – milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem. 2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako chodíš v pravde. 4 Nemám väčšiu rados...
03:41
  
12.05.2022

Zamyslenie na deň 13.5.2022

2.Jána 7-13 7 Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist. 8 Majte sa na pozore, aby ste nestratili, na čom sme pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá...
03:36
  
11.05.2022

Zamyslenie na deň 12.5.2022

2.Jána 1-6 1 (Ja) starší – vyvolenej Kýrii a jej deťom, ktorých nielen ja, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu, opravdivo milujeme, 2 a to pre pravdu, čo zostáva v nás a s nami bude naveky. 3 Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, Otcovho Syna, buď s nami v pravde a lás...
04:31
  
10.05.2022

Zamyslenie na deň 11.5.2022

1.Jána 5,13-21 13 Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. 14 A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. 15 A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho...
03:25
  
09.05.2022

Zamyslenie na deň 10.5.2022

1.Jána 5,6-12 6 To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda. 7 Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú: 8 Duch, voda a krv, a tí traja jedno s...
03:16
  
08.05.2022

Zamyslenie na deň 9.5.2022

1.Jána 5,1-5 1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. 3 Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeh...
05:09
  
07.05.2022

Zamyslenie na deň 8.5.2022

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE (Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1) Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korintským 5,17 Skutky apoštolov 17,22-34 22 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidí...
03:06
  
06.05.2022

Zamyslenie na deň 7.5.2022

1.Jána 4,17-21 17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. 18 V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My mil...
04:01
  
05.05.2022

Zamyslenie na deň 6.5.2022

1.Jána 4,7-16 7 Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 9 V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 10 V tom je láska...
03:59
  
04.05.2022

Zamyslenie na deň 5.5.2022

1.Jána 4,1-6 1 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3 a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.