Všeobecné obchodné podmienky používania
webovej stránky podmaz.sk

Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.podmaz.sk je:
  BAUER MEDIA Slovakia, k. s.
  Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
  Zastúpená: D.EXPRES k. s ., komplementár, D.EXPRES Management spol. s r.o. štatutárny orgán komplementára, Ivan Antala, konateľ
  Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
  IČO: 35 792 094
  DIČ: 2020223216
  IČ DPH: SK2020223216
  IBAN: SK10 1100 0000 0026 2304 3866
  SWIFT (BIC): TATRSKBX
  Kontaktné údaje: e-mail podmaz@podmaz.sk, BAUER MEDIA Slovakia, k.s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04.
  (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
 2. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk.
 3. Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „VOP“) sa okrem webovej stránky www.podmaz.sk vzťahujú aj na podstránky www.podmaz.sk. (ďalej len „webová stránka“)
 4. Prevádzkovateľ na webovej stránke prevádzkuje podcastovú platformu Podmaz (ďalej len „Platforma“), pričom svojim užívateľom (registrovaným aj neregistrovaným) poskytuje najmä, nie však výlučne, nasledovné služby:
  - prehrávanie podcastov (jednotlivých epizód) jednotlivými poslucháčmi,
  - pridávanie podcastov (jednotlivých epizód) do databázy podcastov jednotlivými autormi,
  - sprostredkovanie reklamného priestoru na webovej stránke.

  Užívateľom sa rozumie:
  • poslucháč podcastov ako je definovaný v bode 19 týchto VOP,
  • autor podcastov ako je definovaný v bode 18 týchto VOP.
 5. Služby poskytované na webovej stránke sú poskytované bezplatne pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ na webovej stránke poskytuje reklamný priestor tretím osobám; služba sprostredkovania reklamy je poskytovaná podľa cenníka reklamných služieb Prevádzkovateľa, viac informácii je dostupných v bode 30 a bode 31 týchto VOP.
 6. Jazyk sprístupnených podcastov na Platforme je prevažne slovenský a český; niektoré podcasty môžu byť sprístupnené aj v iných jazykoch.
 7. Služby na Platforme nie sú adresované osobám mladším ako 16 rokov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že špecifický obsah sprístupňovaný na webovej stránke môže byť určený len osobám starším ako 18 rokov. Takýto obsah musí obsahovať upozornenie, že nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, prípadne obsahovať upozornenie, že nie je vhodný pre citlivé osoby.
 8. Predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na Platforme možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie prostredníctvom webovej stránky nie je udelením licencie na ich ďalšie použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 9. Podmienkou využívania služieb na webovej stránke je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito VOP; v prípade, ak užívateľ s týmito VOP nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 10. Tieto VOP a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov aj o:
  • používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 109 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
  • podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 11. Webová stránka www.podmaz.sk by mala korektne fungovať v najpoužívanejších webových prehliadačoch. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru podmaz.sk. Užívateľovi, ktorý nepovolí používanie cookies v celom rozsahu alebo užívateľovi, ktorý nie je zaregistrovaný, nemusia fungovať všetky funkcie webovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na webovej stránke.
 12. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie svojich služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku webovej stránky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP a rozsah služieb poskytovaných na webovej stránke.

  Pravidlá fungovania Platformy a podmienky pre užívateľov
 14. Podmaz je unikátna platforma, ktorá sústreďuje známe slovenské a zahraničné podcasty prostredníctvom RSS zdroja a umožňuje v nich vyhľadávať a prehrávať ich.
 15. Na účely týchto VOP sa
  • podcastom sa rozumie zvukový súbor, najčastejšie relácia alebo program, ktorý je autorom ako oprávnenou osobou umiestnený na internet za účelom jeho šírenia verejnosti a možnosti jeho prehratia poslucháčmi,
  • epizódou podcastu sa rozumie jedna časť podcastu,
  • RSS zdroj je formát XML, ktorý obsahuje metadáta a samotný obsah podcastu, resp. jeho jednotlivej epizódy.
 16. Prevádzkovateľ nezodpovedá za názory prezentované v podcastoch a ani sa s nimi nestotožňuje; Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah jednotlivých podcastov ani ich epizód s výnimkou podcastov, ktorých je Prevádzkovateľom aj autorom Informácia o autorovi je dostupná pri každom podcaste a jeho epizódach.
 17. Platforma je prístupná pre registrovaných autorov a registrovaných poslucháčov ako aj pre neregistrovaných poslucháčov.
 18. Autorom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená sprístupniť podcast prostredníctvom Platformy verejnosti, a ktorej podcast Prevádzkovateľ zaradí do databázy
 19. Poslucháčom je osoba, ktorá bez registrácie alebo na základe registrácie využíva možnosť vyhľadávať v podcastoch a počúvať ich.

  Registrácia poslucháča
 20. Poslucháč má na účely využívania viacerých benefitov možnosť zaregistrovať sa; pri registrácií vypĺňa údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, , heslo.
 21. Registrovaný poslucháč má oproti neregistrovanému poslucháčovi nasledovné benefity:
  • vlastný výber podcastov do knižnice,
  • sledovanie jednotlivých podcastov,
  • má históriu vypočutých podcastov,
  • získavanie informácií o aktualitách.
 22. Platforma predstavuje databázu podcastov, ktorá vzniká dvoma spôsobmi (i) jej dopĺňaním Prevádzkovateľom alebo (ii) dopĺňaním zaregistrovanými autormi.
 23. Pre každý podcast existuje profil podcastu, ktorý je vytvorený Prevádzkovateľom alebo autorom podcastu. Ak autor potvrdením emailu preukáže Prevádzkovateľovi, že je vlastníkom práv k podcastu prostredníctvom mailu podmaz@podmaz.sk, Prevádzkovateľ mu umožní spravovať profil podcastu; autor viacerých podcastov získa prístup k správe pre všetky svoje podcasty.
 24. Podmienky autora pre zaradenie podcastu do databázy sú
  - registrácia autora a dodržanie technického postupu (administratívna podmienka);
  - dodržanie pravidiel zamerania a obsahu podcastu v spojení s relevantným označením obsahu (obsahová podmienka).

  Registrácia autora
 25. Autor sa na účely zaradenia podcastu do databázy musí zaregistrovať; pri registrácií pre bezplatné zaraďovanie podcastov vypĺňa údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo, resp. údaje o právnickej osobe, obchodný názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba.
 26. Technický postup pridania podcastu: Po zaregistrovaní môže autor bezodplatne nahrať RSS zdroj, ktorý sa následne zobrazí v skupine Najnovšie, následne je podcast automaticky zaradený alebo Prevádzkovateľom môže byť priradený do Kategórie podcastov podľa obsahového zamerania.
 27. Pravidlá obsahu podcastu: autorom je zakázané pridávať podcasty, ktoré:
  • môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb;
  • uvádzajú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,
  • podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom;
  • propagujú násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • otvorene alebo skrytou formou propagujú alkoholizmus, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčujú následky užívania uvedených látok alebo iných závislostí,
  • môžu ohroziť fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, (pre vylúčenie pochybností uvedené ustanovenie zahŕňa povinnosť relevantne označovať vhodnosť obsahu v súlade s bodom 7. týchto VOP)
  • obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje;
  • obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.
 28. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby posúdiť, či daný podcast (resp. jednotlivé epizódy) môže porušiť pravidlá obsahu podcastu a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak sa preukáže, že autor podcastom porušuje tieto VOP, Prevádzkovateľ je oprávnený podcast (resp. jednotlivé epizódy) zmazať a/alebo zamedziť autorovi v prístupe k ďalšiemu využívaniu služieb a zrušiť autorovi prístup k službe Platformy.
 29. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z podcastov porušuje tieto VOP, resp. pravidlá obsahu, môže to oznámiť na podmaz@podmaz.sk.
 30. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto VOP a súčasne aj konkrétne pravidlá stanovené mu Prevádzkovateľom, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na webovej stránke, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  Umiestňovanie reklamy
 31. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať reklamný priestor pre reklamu tretím osobám, ktorá sa sprístupňuje na webovej stránke; cenník reklamných služieb je zverejnený na podmaz.sk.
 32. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený pred samotným prehratím jednotlivej epizódy podcastu sprístupniť reklamný spot (zvukový záznam reklamy), ktorý bude zvukovo oddelený.

  Umiestňovanie reklamy
 33. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 12.10.2022
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.