Všeobecné obchodné podmienky používania
www.podmaz.sk

Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom webového sídla podmaz.sk je
  BAUER MEDIA Slovakia, k.s.
  Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
  Zastúpená: D.EXPRES k. s ., komplementár, D.EXPRES Management spol. s.r.o. štatutárny orgán komplementára, Ivan Antala, konateľ
  Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
  IČO: 35 792 094
  DIČ: 2020223216
  IČ DPH: SK2020223216
  IBAN: SK10 1100 0000 0026 2304 3866
  SWIFT (BIC):  TATRSKBX
  Kontaktné údaje: tel.: e-mail podmaz@podmaz.sk, BAUER MEDIA Slovakia, k.s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04.
 2. Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk. 
 3. Webovým sídlom podmaz.sk sa rozumejú aj podstránky podmaz.sk, vrátane profilov na sociálnych sieťach.
 4. Služby podmaz.sk sú poskytované bezplatne. Na podmaz.sk je sprístupňovaná reklama prevádzkovateľom a táto služba je poskytovaná podľa cenníka reklamných služieb.
 5. Jazyk sprístupnených podcastov na podmaz.sk je prevažne slovenský a český; vybrané podcasty môžu byť aj v cudzích jazykoch.
 6. Služby na podmaz.sk nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov.
 7. Slovesné diela, hudobné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na podmaz.sk možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie prostredníctvom podmaz.sk nie je udelením licencie na ich ďalšie použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 8. Podmienkou využívania služieb na podmaz.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 9. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov aj o
  • používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
  • podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 10. Podmaz.sk by mal korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru podmaz.sk. Nie všetky funkcie môžu fungovať osobe, ktorá nepovolí používanie cookies v celom rozsahu alebo osobe, ktorá nie je registrovaná. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na podmaz.sk.
 11. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku podmaz.sk, a to aj bez akéhokoľvek dôvodu.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na podmaz.sk.

  Pravidlá fungovania podmaz.sk a podmienky pre užívateľov
 13. Podmaz.sk je unikátna platforma, ktorá sústreďuje známe slovenské podcasty prostredníctvom RSS zdroja a umožňuje v nich vyhľadávať a prehrávať ich.
 14. Pre účely týchto podmienok sa
  • podcastom sa rozumie zvukový záznam, ktorý je autorom umiestnený na internet za účelom jeho šírenia verejnosti a možnosti jeho odberu poslucháčmi,
  • RSS zdroj je formát XML, ktorý obsahuje metadáta a samotný obsah zvukového záznamu (podcastu).
 15. Podcasty predstavujú názory autorov a prevádzkovateľ nezodpovedá za prezentované názory v podcastoch a ani sa s nimi nestotožňuje; prevádzkovateľ nevytvára a ani nezodpovedá za obsah jednotlivých podcastov.
 16. Podmaz.sk je prístupný pre registrovaných autorov a registrovaných poslucháčov ako aj pre neregistrovaných poslucháčov.
 17. Autorom sa pre účely týchto podmienok rozumie osoba alebo subjekt, ktorý vytvára podcast a ktorého podcast zaradí do databázy prevádzkovateľ alebo osoba, ktorá sa bezodplatne zaregistruje ako autor prostredníctvom podmaz.sk za účelom sprístupňovania svojich podcastov.
 18. Poslucháčom je osoba, ktorá bez registrácie alebo na základe registrácie využíva možnosť vyhľadávať v podcastoch a počúvať ich.
 19. Registrácia poslucháča: Poslucháč má možnosť pre účely  využívania viac benefitov, zaregistrovať sa; pri registrácií vypĺňa údaje: meno, e-mailová adresa, pohlavie, rok narodenia, heslo.
 20. Registrovaný poslucháč má oproti neregistrovanému poslucháčovi tieto benefity: (i) vlastný výber podcastov do knižnice, (ii) sledovanie jednotlivých podcastov, (iii) má históriu vypočutých podcastov, (iv) získavanie informácií o aktualitách.
 21. Podmaz.sk predstavuje databázu podcastov, ktorá vzniká dvoma spôsobmi (i) jej dopĺňaním prevádzkovateľom alebo (ii) dopĺňaním zaregistrovanými autormi.
 22. Pre každý podcast existuje profil podcastu, ktorý je vytvorený prevádzkovateľom alebo autorom podcastu. Ak autor preukáže prevádzkovateľovi, že je vlastníkom práv k podcastu prostredníctvom mailu podmaz@podmaz.sk, prevádzkovateľ mu umožní spravovať profil podcastu; autor viacerých podcastov získa prístup k správe pre všetky svoje podcasty.
 23. Podmienky autora pre zaradenie podcastu do databázy sú
  • registrácia autora a dodržanie technického postupu (administratívna podmienka);
  • dodržanie pravidiel zamerania a obsahu podcastu (obsahová podmienka).
 24. Registrácia autora: Autor sa pre účely zaradenia podcastu do databázy musí zaregistrovať; pri registrácií pre bezplatné zaraďovanie podcastov vypĺňa údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, rok narodenia, heslo.
 25. Technický postup pridania podcastu: Po zaregistrovaní môže autor bezodplatne nahrať RSS zdroj, ktorý sa následne zobrazí v skupine Najnovšie, následne je podcast automaticky zaradený alebo prevádzkovateľom môže byť priradený do Kategórie podcastov podľa obsahového zamerania.
 26. Pravidlá zamerania o obsahu podcastu: autorom je zakázané pridávať podcasty, ktoré:
  • môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb;
  • uvádzajú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,
  • podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom;
  • propagujú násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • otvorene alebo skrytou formou propagujú alkoholizmus, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčujú následky užívania uvedených látok alebo iných závislostí,
  • môžu ohroziť fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje;
  • obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.
 27. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby posúdiť, či daný podcast môže porušiť pravidlá zamerania o obsahu podcastu a môže jednotlivé podcasty zmazať alebo, ak podcast porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich podcastov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá alebo ak tieto pravidlá porušuje autor, zamedziť prístup k využívaniu služieb podcast.sk pre autora alebo podcast zmazať.
 28. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z podcastov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na podmaz@podmaz.sk.
 29. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na podcast.sk, vrátane podmienok spotrebiteľských súťaží, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  Umiestňovanie reklamy
 30. Prevádzkovateľ je oprávnený predávať reklamu, ktorá sa zobrazuje alebo sprístupňuje na podmaz.sk; cenník reklamných služieb je zverejnený na podmaz.sk.
 31. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený pred samotným zvukovým záznamom každého podcastu sprístupniť reklamný spot (zvukový záznam reklamy), ktorý bude zvukovo oddelený.

  Záverečné ustanovenia
 32. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 1.9.2020.
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.