Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies na webovej stránke www.podmaz.sk

Aktualizované dňa 08.12.2022

I. Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“)

Tieto Zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III. kapitole Nariadenia a v § 19 až 30 Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v týchto Zásadách informuje dotknuté osoby o ich právach a spracúvaní ich osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; za spracúvanie osobných údajov prostredníctvom webovej stránky je zodpovedný prevádzkovateľ:

Spoločnosť BAUER MEDIA Slovakia, k.s.
Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
IČO: 35 792 094
Kontaktné údaje: podmaz@podmaz.sk,
Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o., kontaktné údaje: gdpr@podmaz.sk

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v súvislosti s využívaním služieb dostupných na webovej stránky www.podmaz.sk – autor podcastu, resp. jednotlivej epizódy, ktorý sa musí zaregistrovať alebo návštevník (vrátane poslucháča), ktorý navštívi webovú stránku a ak má záujem využívať benefity webovej stránky www.podmaz.sk, z tohto dôvodu sa registruje.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi v súlade s čl. 5 Nariadenia a § 6 až § 12 Zákona týmito zásadami:

 • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
 • obmedzenie účelu: osobné údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia;
 • minimalizácia osobných údajov: získavajú sa len osobné údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú);
 • minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 • integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;
 • zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zákonnosť spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 Nariadenia a § 13 Zákona o ochrane osobných údajov na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Podmienky spracúvania osobných údajov pri poskytnutí súhlasu

Spracovanie osobných údajov na webovej stránke www.podmaz.sk je založené na súhlase dotknutej osoby. Súhlas s týmito podmienkami dáva dotknutá osoba pri registrácii. Prevádzkovateľ takýto súhlas uchováva počas doby uchovávania podľa príslušného účelu.

Ak prevádzkovateľ žiada dotknutú osobu o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulovaný jasne a jednoducho.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ, však upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať mailom na gdpr@podmaz.sk , v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov na účely registrácie na platforme Podmaz dostupnej na webovej stránke www.podmaz.sk, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK:

Účel Právny základ Kategórie Doba uchovávania

Registrácia poslucháča na platforme Podmaz dostupnej na webovej stránke www.podmaz.sk

Registráciou dochádza k uzatvoreniu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov

Meno, e-mailová adresa, heslo

Po dobu trvania účelu

Registrácia autora podcastov na platforme Podmaz dostupnej na webovej stránke www.podmaz.sk

Registráciou dochádza k uzatvoreniu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov

Meno, e-mailová adresa, heslo

Po dobu trvania účelu

Zoznam autorov a ich podcastov

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na prevádzkovaní platformy podmaz.sk

Meno, e-mailová adresa, ostatné relevantné údaje

Po dobu trvania účelu


Kategória príjemcov osobných údajov:
poskytovatelia služieb pre prevádzkovateľa, príslušné dozorné a kontrolné orgány.

Presun do tretích krajín: údaje sú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ. Vzhľadom na to, že niektorí poskytovatelia služieb majú sídlo mimo EÚ dochádza k prenosu osobných údajov aj do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany. Takýto prenos je zabezpečený uzatvorením štandardných zmluvných doložiek. Vo výnimočných prípadoch sa takýto prenos do tretích krajín uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá berie na vedomie riziká spojené s týmto prenosom.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovanie a profilovania.

Prevádzkovateľ zabezpečí, že v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, bude takéto spracovanie zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, a že zohľadní:

 • akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
 • okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku,
 • možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
 • existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB:

K právu na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu spracúvania, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti takému spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

K právu na opravu a vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov), a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 Nariadenia (t.j. proti spracúvaniu vykonávanému na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) Nariadenia),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia .

K právu na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:

 1. napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 4. namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

K právu na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo na zmluve uzatvorenej s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov), a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

K právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov) vrátane namietania proti profilovaniu (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov).

Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

K právu odvolať súhlas

V prípade ak dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, táto má právo ho kedykoľvek odvolať..

K právu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 32220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

II. Zásady spracúvania súborov cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve webových stránok, ktoré cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky Váš webový prehliadač pošle tieto cookies webovej stránke a vďaka nim Vám vie webová stránka ponúknuť Vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby na webovej stránke podmaz.sk, prispôsobiť ju užívateľom a zlepšovať jej štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb dostupných na webovej stránke podmaz.sk. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých užívateľov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže ich odmietnuť, prípadne zablokovať. Ak dôjde k odmietnutiu používania týchto cookies, stránku podmaz.sk budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne a môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu.

Právna úprava cookies je okrem Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov zakotvená v zákone č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v cookies obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou zapísaných údajov identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, je nevyhnutné takéto cookies považovať za osobný údaj v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky má všetky práva vyplývajúce z Nariadenia tak ako sú popísané vyššie v týchto Zásadách.

Cookies používame aj pre správne fungovanie a skvalitňovanie služieb webovej stránky prostredníctvom personalizovania online audio reklamy, a to preto:

 • aby poslucháčovi nebola púšťaná tá istá reklama príliš často alebo aby sme mohli obmedziť počet jej prehratí,
 • aby sa reklama spúšťala iba vo vhodnom jazyku,
 • aby sme sa uistili, že poslucháčovi bude spustená reklama, ktorá je pre neho vhodná iba ak sa nachádza na relevantnom mieste,
 • aby reklama bola prispôsobená potrebám a záujmom poslucháča,
 • aby sme mohli auditovať a overiť, že poslucháč nie je robot a teda, že je mu reklama spúšťaná efektívne.

Aké cookies používame

Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom prehliadači, kým ho nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. Časové cookies zostávajú vo vašom prehliadači do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Na aký účel cookies využívame

Technické (nevyhnutné) cookies – tie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie webovej stránky podmaz.sk. Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Tieto cookies je v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách možné spracúvať bez súhlasu, nakoľko slúžia na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky. Zároveň nie sú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení funkčnosti svojej webovej stránky.

Analytické cookies – tie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webovú stránku podmaz.sk. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na webovú stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť webovej stránky podmaz.sk.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite našu webovú stránku. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Funkčné cookies – tie vylepšujú fungovanie webovej stránky podmaz.sk. Tieto dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno alebo jazyk. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako je sledovanie podcastov alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite našu webovú stránku. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Marketingové cookies - Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našej webovej stránke a odkazy, ktoré ste nasledovali. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto informácie používame na to, aby sme našu webovú stránku a obsah na nej zobrazený čo najviac prispôsobili Vašim záujmom. Tieto súbory cookies môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookies a takmer vždy pochádzajú od tretích strán. Cielené marketingové súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú a sú teda trvalo uložené na vašom počítači alebo zariadení.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí, keď navštívite našu webovú tránku. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Cookies tretích strán - Cookies tretích strán sú cookies, ktoré ukladá iná stránka ako tá, na ktorej sa práve nachádzate. Tento druh cookies používajú niektoré reklamné systémy, sociálne siete a pod. Tieto cookies sú spravované a patria týmto tretím stranám a prevádzkovateľ na ne nemá dosah. Ich používanie môžete zakázať aj priamo nastavením vo svojom prehliadači.

Použitie informácií našimi partnermi

Podobné použitie cookies na marketingové účely uskutočňujú naši obchodní partneri, ktorým poskytujeme reklamné priestory na našej webovej stránke wwww.podmaz.sk. Medzi našich partnerov patria dodávatelia reklamnej techniky, reklamné siete, mediálne domy, agentúry a inzerenti. Naši partneri zhromažďujú a používajú informácie zaznamenávané cookies, ktoré definujú využívanie našich služieb poslucháčom (užívateľom), ide najmä o spoločnosti schválené spoločnosťou AdsWizz (http://www.aboutads.info a http://www.networkadvertising.org. V dôsledku toho poslucháčovi zobrazujú najrelevantnejšie reklamy na základe získaných informácií a sprístupňujú ich ostatným subjektom, ktoré zobrazujú alebo objednávajú reklamu na internete.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok nášho webu.

Zmena nastavení cookies

Súbory cookies je možné prijať alebo odmietnuť. Nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť, t.j. aj odvolať udelený súhlas, priamo na webovej stránke v sekcii „Nastavenie súkromia“. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že odvolaním súhlasu nedôjde k automatickému vymazaniu už na základe súhlasu uložených súborov (cookies). Po odvolaní súhlasu sa cookies už nebudú používať, k ich automatickému vymazaniu však nedôjde. Ak si používateľ želá tieto cookies vymazať, je potrebné tak urobiť ručne, priamo v používanom prehliadači.

Zároveň je možné ich spracovať a zablokovať aj prostredníctvom nastavení prehliadača, ktorý využívate. Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. Ďalšie informácie o správe cookies môžete nájsť TU a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

Partneri nášho webu

Pri používaní nášho webu môžu niektorí naši partneri využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Nemôžu to však robiť bez Vášho súhlasu. Partnermi našich webových stránok sú tretie strany, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom, ak sú predmetom spracúvania v rámci súborov cookies. Niektorí partneri majú sídlo mimo Európskej únie, a teda na tento účel môže dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Súhlasom so spracovaním cookies, súhlasíte aj s prenosom údajov do týchto tretích krajín. Prevádzkovateľ zároveň prijal bezpečnostné opatrenia súvisiace s týmto prenosom a s príjemcami osobných údajov v tretích krajinách má riadne uzatvorené tzv. štandardné zmluvné doložky podľa Nariadenia.

 • Google Analytics
 • Google DoubleClick for Publishers
 • Google AdSense
 • Facebook
 • Mailgun
 • Youtube
 • Instagram
 • AdsWizz
 • MailchimpLinode
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.