Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies na www.podmaz.sk

I. Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vyplývajú práva na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018.

Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III kapitole všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v § 19 až 30 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa zákon uplatňuje.

Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.

Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom podmaz.sk je:
BAUER MEDIA Slovakia, k.s.
Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
IČO: 35 792 094
Kontaktné údaje: e-mail podmaz@podmaz.sk, gdpr@podmaz.sk
Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v súvislosti s využívaním služieb podmaz.sk – autor podmazu, ktorý sa musí zaregistrovať alebo poslucháč, ktorý má záujem využívať benefity podmaz.sk a z tohto dôvodu sa registruje.

Zásady spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov týmito zásadami:

 • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
 • obmedzenie účelu: osobnú údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
 • minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú);
 • minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 • integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;
 • zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zákonnosť spracúvania
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Podmienky spracúvania pri poskytnutí súhlasu
Spracovanie osobných údajov na podmaz.sk je založené na súhlase dotknutej osoby. Súhlas s týmito podmienkami dáva dotknutá osoba pri registrácii.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na gdpr@podmaz.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely registrácie na podmaz.sk, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytuje údaje vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádia Expres sprostredkovateľovi spoločnosti D.EXPRES, k. s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1351/B, IČO: 35 709 651, ktoré sú povinné spracovávať osobné údaje za rovnakých podmienok ako prevádzkovateľ.

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín

Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovanie a profilovania

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: poskytovanie marketingových informácií súvisiacich s podmaz.sk.

K právu na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov. Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

K právu na opravu a vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutie doplnkového vyhlásenia,

K právu na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:

 • napadne správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 • namietal voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

K právu na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

K právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie. Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov.

K právu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 32220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v prípade, ak porušenia ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb. V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a kontaktné údaje.

II. Zásady spracúvania súborov cookies

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve stránok, ktoré cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky váš webový prehliadač pošle tieto cookies webovej stránke a vďaka nim vám vie ponúknuť vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby podmaz.sk, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah, umožnili im hlasovať a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb podmaz.sk. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže ich aktívne vymazať prípadne zablokovať. Ak dôjde k odmietnutiu používania týchto cookies, stránku podmaz.sk budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.

Aké cookies používame
Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom prehliadači, kým ho nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. Časové cookies zostávajú vo vašom prehliadači do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Na aký účel cookies využívame
Nevyhnutne nutné cookies – tie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie podmaz.sk. Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Cookies výkonu – tie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú podmaz.sk. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť podmaz.sk.

Cookies funkčnosti – tie vylepšujú fungovanie podmaz.sk. Tieto dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako je sledovanie podcastov alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Cookies používame aj pre správne fungovanie a skvalitňovanie služieb podmaz.sk prostredníctvom personalizovania online audio reklamy, a to preto:

 • aby poslucháčovi nebola sprístupňovaná tá istá reklama príliš často alebo aby sme mohli obmedziť počet jej prehratí;
 • aby sa reklama spúšťala iba vo vhodnom jazyku;
 • aby sme sa uistili, že poslucháčovi bude spustená reklama, ktorá je pre neho vhodná iba ak sa nachádza na relevantnom mieste;
 • aby reklama bola prispôsobená potrebám a záujmom poslucháča;
 • aby sme mohli auditovať a overiť, že poslucháč nie je robot a teda, že je mu reklama spúšťaná efektívne.

Použitie informácií našimi partnermi
Podobné použitie cookies na marketingové účely uskutočňujú naši obchodní partneri, ktorým poskytujeme reklamné priestory na našich webových stránkach podmaz.sk. Medzi našich partnerov patria dodávatelia reklamnej techniky, reklamné siete, mediálne domy, agentúry a inzerenti. Naši partneri zhromažďujú a používajú informácie zaznamenávané cookies, ktoré definujú využívanie našich služieb poslucháčom (užívateľom), ide najmä o spoločnosti schválené spoločnosťou AdsWizz (http://www.aboutads.info a http://www.networkadvertising.org. V dôsledku toho poslucháčovi zobrazujú najrelevantnejšie reklamy na základe získaných informácií a sprístupňujú ich ostatným subjektom, ktoré zobrazujú alebo objednávajú reklamu na internete.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať
Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok nášho webu.

Zmena nastavení cookies
V prípade, že si neželáte, aby náš web ukladal cookies do vášho prehliadača, môžete si toto nastavenie zmeniť priamo vo vašom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení. Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. Návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

Partneri nášho webu
Pri používaní nášho webu môžu niektorí naši partneri využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Nemôžu to však robiť bez vášho súhlasu. Pokiaľ ste im už tento súhlas udelili a chcete ho zmeniť, môžete tak urobiť priamo v komunikácii s nimi, napríklad prostredníctvom ich stránok. Zoznam partnerov:

 • Google Analytics
 • Google DoubleClick for Publishers
 • Google AdSense
 • Google AdMob
 • Google Firebase
 • Gemius
 • Facebook
 • Strossle
 • Etarget
 • Mailgun
 • Youtube
 • Vimeo
 • Soundcloud
 • Spotify
 • Flickr
 • Twitter
 • Slideshare
 • Instagram
 • Webglobe-Yegon (wy.sk)
 • AdsWizz
 • Mailchimp
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.