Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (549 epizód)

04:57
  
pred 22 hodinami

Zamyslenie na deň 28.7.2021

Skutky apoštolov 25,13-27 13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agripa a Bernika pozdraviť Festa. 14 Keď tam pobudli niekoľko dní, predniesol Festus kráľovi Pavlovu vec hovoriac: Zanechal tu Felix muža väzňa, 15 na ktorého, keď som bol v Jeruzaleme, židovskí veľkňazi a starší podali žalobu a žiad...
04:18
  
pred 1 dňom

Zamyslenie na deň 27.7.2021

Skutky apoštolov 25,1-12 1 Keď Festus prevzal vladárstvo, odišiel po troch dňoch z Cézarey do Jeruzalema. 2 Veľkňazi a poprední Židia podali mu žalobu na Pavla, prosili ho, 3 a ako priazeň (pre seba) žiadali proti Pavlovi, aby ho dal previesť do Jeruzalema; strojili mu totiž úklady, že ho cestou zab...
06:12
  
pred 2 dňami

Zamyslenie na deň 26.7.2021

Skutky apoštolov 24,1-27 1 Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš so staršími a s nejakým rečníkom Tertulom a žalovali vladárovi na Pavla. 2 Keď Pavla predvolali, začal Tertulus žalovať hovoriac: Že tvojou zásluhou požívame úplný pokoj a tvoja múdrosť vykonala mnohé nápravy v prospech tohto národa,...
03:38
  
pred 3 dňami

Zamyslenie na deň 25.7.2021

8. nedeľa po Svätej Trojici Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Efezanom 5,8b.9 Efezanom 5,8b-14 … teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9 Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; 10 skúmajte, čo je milé...
06:13
  
pred 4 dňami

Zamyslenie na deň 24.7.2021

Skutky apoštolov 23,12-35 12 Keď sa rozodnilo, zhluklo sa niekoľko Židov a zaprisahali sa s kliatbou, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ Pavla nezabijú. 13 A bolo ich vyše štyridsať, ktorí sa takto sprisahali. 14 Títo predstúpili pred veľkňazov a starších hovoriac: Kliatbou sme sa zaprisahali, že n...
05:02
  
pred 5 dňami

Zamyslenie na deň 23.7.2021

Skutky apoštolov 23,1-11 1 Pavel sa uprene zahľadel na radu a prehovoril: Mužovia, bratia! Až do dnešného dňa robil som vo všetkom podľa svojho najlepšieho svedomia pred Bohom. 2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. 3 Povedal mu Pavel: Boh bude biť teba, obielená...
04:25
  
pred 6 dňami

Zamyslenie na deň 22.7.2021

Skutky apoštolov 22,22-30 22 Až po tieto slová ho počúvali, ale tu skríkli silným hlasom: Preč zo zeme s takýmto človekom, lebo nie je hoden žiť! 23 A keď len kričali, rozháňajúc sa plášťami a hádžuc prach do vzduchu, 24 rozkázal veliteľ odviesť ho do kasárne a kázal ho zbičovať, aby sa dozvedel, pr...
05:46
  
pred týždňom

Zamyslenie na deň 21.7.2021

Skutky apoštolov 22,1-21 1 Mužovia, bratia a otcovia, počujte teraz moju obranu pred vami. 2 Keď počuli, že hovorí k nim v hebrejskom nárečí, tichšie sa správali. A (Pavel) hovoril: 3 Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii, vychovaný však v tomto meste pri nohách Gamalielových, vyučený dôkladne otcovs...
04:40
  
19.07.2021

Zamyslenie na deň 20.7.2021

Skutky apoštolov 21,27-40 27 Keď sa sedem dní chýlilo ku koncu, videli ho Židia z Ázie v chráme, vzbúrili všetok ľud, a položiac ruky na neho 28 kričali: Mužovia izraelskí, pomáhajte! Ajhľa, toto je ten, čo učí všade proti ľudu a proti zákonu aj proti tomuto miestu, a teraz ešte aj Grékov voviedol d...
04:48
  
18.07.2021

Zamyslenie na deň 19.7.2021

Skutky apoštolov 21,15-26 15 Po týchto dňoch sme sa pripravili a odišli do Jeruzalema. 16 Šli s nami aj niektorí učeníci z Cézarey a zaviedli nás k istému Mnázonovi z Cypru, starému učeníkovi, aby sme boli jeho hosťami. 17 Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radi prijali. 18 Na druhý deň išiel...
04:40
  
17.07.2021

Zamyslenie na deň 18.7.2021

7. nedeľa po Svätej Trojici A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Efezanom 2,19 Ján 6,1-15 1 Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského 2 a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemoc...
05:07
  
16.07.2021

Zamyslenie na deň 17.7.2021

Skutky apoštolov 21,1-14 1 Keď sme sa s nimi rozlúčili a pustili zase na more, plavili sme sa rovno k ostrovu Kos, na druhý deň k Rodu a odtiaľ do Patary. 2 Tu sme našli loď plaviacu sa do Fenície a vstúpiac na ňu, plavili sme sa. 3 Uvideli sme Cyprus, nechali sme ho naľavo a plavili sme sa do Sýrie...
05:17
  
15.07.2021

Zamyslenie na deň 16.7.2021

Skutky apoštolov 20,17-38 17 Preto poslal do Efezu a povolal si starších cirkevného zboru. 18 Keď prišli k nemu, hovoril im: Vy sami viete, ako od prvého dňa, v ktorý som prišiel do Ázie, bol som s vami celý čas 19 a slúžil som Pánovi vo všetkej pokore, so slzami a v pokušeniach, čo prichádzali na m...
05:12
  
14.07.2021

Zamyslenie na deň 15.7.2021

Skutky apoštolov 20,1-16 1 Keď sa vzbura utíšila, povolal si Pavel učeníkov, ponapomínal ich a rozlúčiac sa s nimi, vybral sa do Macedónie. 2 Keď prešiel tie krajiny a mnohými slovami ponapomínal veriacich, prišiel do Grécka. 3 Tri mesiace pobudol tam, a keďže mu Židia chystali úklady, keď sa mal pl...
05:46
  
13.07.2021

Zamyslenie na deň 14.7.2021

Skutky apoštolov 19,23-40 23 V ten čas strhla sa nemalá vzbura pre to učenie. 24 Jeden zlatník totiž, menom Demeter, vyrábal strieborné chrámy Dianine a tým dával remeselníkom nemalý zárobok. 25 Ten si ich zvolal, aj robotníkov, ktorí pracovali pri tom, a hovoril im: Mužovia, vy viete, že z tohto re...
05:11
  
12.07.2021

Zamyslenie na deň 13.7.2021

Skutky apoštolov 19,8-22 8 Potom vošiel do synagógy, neohrozene vystupoval a tri mesiace viedol rozpravy s nimi, presviedčajúc ich o kráľovstve Božom. 9 A keď sa niektorí zatvrdili a neposlúchali, ale potupovali to učenie pred zástupom, odlúčil sa od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v škol...
04:45
  
11.07.2021

Zamyslenie na deň 12.7.2021

Skutky apoštolov 18,23-19,7 23 Za nejaký čas pobudol tam, a potom odišiel; rad radom pochodil Galáciu aj Frýgiu a utvrdzoval všetkých učeníkov. 24 Do Efezu prišiel Žid menom Apollo, rodák z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach. 25 Bol vyučený ceste Pánovej, duchom vrúcny, hovoril a učil správn...
04:35
  
10.07.2021

Zamyslenie na deň 11.7.2021

6. nedeľa po Svätej Trojici A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj.“ Izaiáš 43,1 Rimanom 6,3-8(9-11) 3 Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení?...
06:05
  
09.07.2021

Zamyslenie na deň 10.7.2021

Skutky apoštolov 18,1-22 1 Potom odišiel z Atén a prišiel do Korintu. 2 (Tu) našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu, a jeho manželku Priscillu. Akvila len nedávno prišiel z Itálie, keď Klaudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma. Šiel teda k nim 3 a že bol toho istého remesla –...
06:01
  
08.07.2021

Zamyslenie na deň 9.7.2021

Skutky apoštolov 17,16-34 16 Dokiaľ ich Pavel vyčkával v Aténach, rozhorľoval sa v ňom jeho duch vidiac, že je mesto oddané modloslužbe. 17 Zhováral sa teda v synagóge so Židmi a s bohabojnými mužmi a na námestí deň po deň so všetkými, s ktorými sa práve zišiel. 18 Pustili sa s ním do debaty aj niek...
05:20
  
07.07.2021

Zamyslenie na deň 8.7.2021

Skutky apoštolov 17,1-15 1 Keď prišli cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde Židia mali synagógu. 2 Pavel podľa svojho zvyku vošiel medzi nich a po tri soboty rozprával sa s nimi o Písmach, 3 vysvetľoval im a vykladal, že musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych. A týmto Kristom, (hovoril...
05:21
  
06.07.2021

Zamyslenie na deň 7.7.2021

Skutky apoštolov 16,23-40 :23 Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24 Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. 25 Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúval...
04:26
  
05.07.2021

Zamyslenie na deň 6.7.2021

Skutky apoštolov 16,16-22 16 Keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, stretla sa s nami služobná dievka, ktorá mala veštiaceho ducha a veštením prinášala svojim pánom bohatý zárobok. 17 Nasledovala Pavla a volajúc za nami, hovorila: Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestu...
04:29
  
04.07.2021

Zamyslenie na deň 5.7.2021

Skutky apoštolov 16,6-15 6 Potom prešli Frýgiou a Galáciou, ale Duch Svätý im zakázal hlásať slovo v Ázii. 7 Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Duch Ježišov im nedovolil. 8 Prešli teda Mýziou a zišli do Troady. 9 Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie: nejaký muž, Macedónec, stál pred...
04:57
  
03.07.2021

Zamyslenie na deň 4.7.2021

5. nedeľa po Svätej Trojici Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Efezanom 2,8 1.Korintským 1,18-25 18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumno...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.
OK