Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (673 epizód)

03:48
  
28.11.2021

Zamyslenie na deň 29.11.2021

Zachariáš 1,1-6 1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dáriovej vlády Boh takto oslovil proroka Zachariáša, syna Berechjovho, syna Iddovho: 2 Hospodin sa veľmi rozhneval na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto vraví Hospodin mocností: Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa n...
03:17
  
27.11.2021

Zamyslenie na deň 28.11.2021

Začiatok cirkevného roka. 1. adventná nedeľa Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Zachariáš 9,9b Rimanom 13,8-12 8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, n...
04:28
  
26.11.2021

Zamyslenie na deň 27.11.2021

2. Tesaloničanom 3,6-18 6 Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. 7 Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne; 8 ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli,...
04:01
  
25.11.2021

Zamyslenie na deň 26.11.2021

2. Tesaloničanom 2,13-3,5 13 My sme však povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvätil Duchom a obdaril vierou v pravdu. 14 Na to vás aj povolal naším zvestovaním evanjelia, aby ste dosiahli spásu nášho Pána Ježiša Krista. 1...
04:14
  
24.11.2021

Zamyslenie na deň 25.11.2021

2. Tesaloničanom 2,1-12 1 A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Krista a o tom, že sa spoločne zhromaždíme k Nemu, prosíme vás, bratia, 2 nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával. 3 Nech vás nikto nijak...
04:19
  
23.11.2021

Zamyslenie na deň 24.11.2021

2. Tesaloničanom 1,1-12 1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v našom Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista! 3 Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájom...
03:55
  
22.11.2021

Zamyslenie na deň 23.11.2021

1. Tesaloničanom 5,12-28 12 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, 13 a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! 14 Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímaj...
03:45
  
21.11.2021

Zamyslenie na deň 22.11.2021

1. Tesaloničanom 5,1-11 1 Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, 2 lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. 3 Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú. 4 Ale vy, brat...
03:37
  
20.11.2021

Zamyslenie na deň 21.11.2021

Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti) Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Lukáš 12,35 Zjavenie Jána 21,1-7 1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. 2 A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako n...
03:24
  
19.11.2021

Zamyslenie na deň 20.11.2021

1. Tesaloničanom 4,13-18 13 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 14 Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my,...
04:11
  
18.11.2021

Zamyslenie na deň 19.11.2021

1. Tesaloničanom 4,1-12 1 Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť – ako už aj žijete – a páčiť sa Bohu. 2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. 3 Lebo to je vôľ...
04:37
  
17.11.2021

Zamyslenie na deň 18.11.2021

1. Tesaloničanom 3,1-13 1 Preto, keď sme už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že sami ostaneme v Aténach, 2 a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho v práci za evanjelium Kristovo, upevniť a povzbudiť vás vo viere, 3 aby sa nikto nesklátil v týchto súženiach. Lebo sami viete, ž...
04:03
  
16.11.2021

Zamyslenie na deň 17.11.2021

1.Tesaloničanom 2,13-20 13 Preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo – čím naozaj je! – ale ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo vás veriacich. 14 Veď vy, bratia, ste napodobňovateľmi cirkevných zborov Božích, čo sú...
04:30
  
15.11.2021

Zamyslenie na deň 16.11.2021

1.Tesaloničanom 2,1-12 1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol daromný, 2 ale hoci sme predtým, ako viete, mnoho trpeli a potupu znášali vo Filipis, odvážili sme sa vo svojom Bohu zvestovať vám evanjelium Božie v mnohých bojoch. 3 Naše napomenutie nepochádzalo totiž ani z poblúdenia, an...
04:20
  
14.11.2021

Zamyslenie na deň 15.11.2021

1.Tesaloničanom 1,1-10 1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj! 2 Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách, 3 a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej vie...
04:31
  
13.11.2021

Zamyslenie na deň 14.11.2021

Predposledná nedeľa cirkevného roka Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom. 2.Korintským 5,10a Rimanom 14,(1-6)7-13 (1 Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. 2 Jeden verí, že môže všetko jesť; slabý je len zeleninu. 3 Kto je (všetko), nech ne...
04:24
  
12.11.2021

Zamyslenie na deň 13.11.2021

Lukáš 18,18-30 18 Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? 19 Ježiš mu odpovedal: Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. 20 Prikázania poznáš: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti si otca i ma...
04:16
  
11.11.2021

Zamyslenie na deň 12.11.2021

Lukáš 18,9-17 9 A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: 10 Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili; jeden farizej a druhý publikán. 11 Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľ...
03:30
  
10.11.2021

Zamyslenie na deň 11.11.2021

Lukáš 18,1-8 1 A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. 2 Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. 3 A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! 4 Ale on dlho nechcel. Potom si však pove...
05:13
  
09.11.2021

Zamyslenie na deň 10.11.2021

Lukáš 17,20-37 20 Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. 21 Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! 22 A učeníkom povedal: Prídu dni, že si budete žiadať vidieť jede...
03:53
  
08.11.2021

Zamyslenie na deň 9.11.2021

Lukáš 17,11-19 11 Keď sa (Ježiš) uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka 13 a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! 14 Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte...
04:16
  
07.11.2021

Zamyslenie na deň 8.11.2021

Lukáš 17,1-10 1 Potom hovoril svojim učeníkom: Nie je možné, aby zvody na hriech neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. 2 Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho do mora, než aby zviedol na hriech jedného z týchto maličkých. 3 Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho...
03:44
  
06.11.2021

Zamyslenie na deň 7.11.2021

Tretia predposledná nedeľa cirkevného roka Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Matúš 5,9 Rimanom 8,18-25 18 Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. 19 Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích...
04:37
  
05.11.2021

Zamyslenie na deň 6.11.2021

Lukáš 16,19-31 19 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20 A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý 21 a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali...
03:21
  
04.11.2021

Zamyslenie na deň 5.11.2021

Lukáš 16,14-18 14 Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. 15 A povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom. 16 Zákon a proroci sú až po Jána; odvtedy zvestuje sa kráľovstvo Božie, a ka...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.