Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (440 epizód)

00:03:39
  
pred 17 hodinami

Zamyslenie na deň 10.4.2021

Kolosanom 1,24-29 24 Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev. 25 Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie, 26 tajomstvo od veko...
00:04:24
  
pred 1 dňom

Zamyslenie na deň 9.4.2021

Kolosanom 1,15-23 15 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, 16 lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. 17 On je pred všetkým, a všetko sp...
00:04:41
  
pred 2 dňami

Zamyslenie na deň 8.4.2021

Kolosanom 1,1-14 1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista! 3 Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás, 4 lebo sme počuli o vašej vier...
00:03:23
  
pred 3 dňami

Zamyslenie na deň 7.4.2021

Lukáš 24,50-53 50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. 52 A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema 53 a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. Očakávanie. Učeníci nav...
00:04:12
  
pred 4 dňami

Zamyslenie na deň 6.4.2021

Lukáš 24,36-49 36 Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! 37 Poľakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. 38 I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte s...
00:05:44
  
pred 5 dňami

Zamyslenie na deň 5.4.2021

2. slávnosť veľkonočná Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána 1,18 Lukáš 24,13-35 13 A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov, ktoré sa volalo Emauzy. 14 A zhovárali sa o všet...
00:04:22
  
pred 6 dňami

Zamyslenie na deň 4.4.2021

1. slávnosť veľkonočná. Pascha Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána 1,18 Lukáš 24,1-12 1 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; boli s nimi aj niektoré iné. 2 Ale kameň našli odvalený o...
00:03:30
  
pred týždňom

Zamyslenie na deň 3.4.2021

Lukáš 23,50-56 50 A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a spravodlivý, 51 a nesúhlasil s ich radou a skutkom, ale očakával kráľovstvo Božie, 52 prišiel k Pilátovi a prosil ho o Ježišovo telo. 53 Keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a položil do hrobu vytesanéh...
00:06:04
  
01.04.2021

Zamyslenie na deň 2.4.2021

Veľký piatok. Parasceve Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3,16 Lukáš 23,32-49 32 A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním. 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj...
00:03:32
  
31.03.2021

Zamyslenie na deň 1.4.2021

APRÍL Heslo mesiaca: Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Kolosanom 1,15 Zelený štvrtok. Diesviridum Zaistil pamiatku svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalm 111,4 Lukáš 23,26-31 26 Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa,...
00:04:34
  
30.03.2021

Zamyslenie na deň 31.3.2021

Lukáš 23,13-25 13 Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud 14 a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka, akoby odvracal ľud, a hľa, ja som Ho vypočul pred vami, a nenašiel som na tomto človekovi nijakú vinu, pre ktorú Ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes; preto poslal Ho k nám; a hľa, nevykona...
00:04:24
  
29.03.2021

Zamyslenie na deň 30.3.2021

Lukáš 23,1-12 1 Nato povstalo celé to množstvo, viedli Ho k Pilátovi 2 a začali žalovať na Neho: Tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ. 3 Pilát sa Ho spýtal: Si židovským kráľom? Odpovedal mu: Ty hovoríš. 4 Pilát povedal veľ...
00:03:48
  
28.03.2021

Zamyslenie na deň 29.3.2021

Lukáš 22,63-71 63 Mužovia, ktorí držali Ježiša, sa Mu posmievali, bili Ho, 64 zakrývali Ho a spytovali sa Ho: Uhádni, kto Ťa udrel! 65 A mnoho iných rúhavých slov hovorili proti Nemu. 66 Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, zaviedli Ho do svojej rady 67 a hovorili: Ak si Ty...
00:03:36
  
27.03.2021

Zamyslenie na deň 28.3.2021

6. nedeľa pôstna. Kvetná Musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Ján 3,14b.15 Filipanom 2,5-11 5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba pod...
00:03:22
  
26.03.2021

Zamyslenie na deň 27.3.2021

Lukáš 22,54-62 54 A keď Ho chytili, viedli a voviedli Ho do veľkňazovho domu. Aj Peter Ho nasledoval zďaleka, 55 a keď si prostred dvora nakládli ohňa a posadili sa, sadol si Peter medzi nich. 56 Tu ho zbadala akási slúžka, ako sedel pri ohni, dobre si ho obzrela a povedala: I tento bol s Ním! 57 Al...
00:03:40
  
25.03.2021

Zamyslenie na deň 26.3.2021

Lukáš 22,47-53 47 Ešte hovoril, a hľa, (prichádzal) zástup, a jeden z dvanástich, menom Judáš, išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby Ho pobozkal. 48 Ježiš mu riekol: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 49 Keď tí, čo boli okolo Neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? 50 A je...
00:03:26
  
24.03.2021

Zamyslenie na deň 25.3.2021

Lukáš 22,39-46 39 Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci. 40 Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 41 Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa modlil: 42 Otče, ak...
00:04:14
  
23.03.2021

Zamyslenie na deň 24.3.2021

Lukáš 22,31-38 31 Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32 ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. 33 On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť. 34 (J...
00:03:55
  
22.03.2021

Zamyslenie na deň 23.3.2021

Lukáš 22,24-30 24 Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. 25 On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. 26 Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci. 27 Lebo kto je väčší: ten, čo sedí...
00:05:07
  
21.03.2021

Zamyslenie na deň 22.3.2021

Lukáš 22,7-23 7 I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. 8 Poslal teda Petra a Jána a povedal im: Choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. 9 Oni Mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? 10 Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretn...
00:04:03
  
20.03.2021

Zamyslenie na deň 21.3.2021

5. nedeľa pôstna – Smrtná. Judika (Obháj moje právo, Bože! Žalm 43,1) Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28 Hebrejom 5,(1-6)7-9(10) (1 Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: prináš...
00:03:45
  
19.03.2021

Zamyslenie na deň 20.3.2021

Lukáš 22,1-6 1 I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. 2 Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili; lebo sa báli ľudu. 3 Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorého volali Iškariotský, jedného z dvanástich; 4 ten odišiel, dohovoril sa s veľkňazmi a vel...
00:04:04
  
18.03.2021

Zamyslenie na deň 19.3.2021

Lukáš 21,29-38 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. 29 Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy; 30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko; 31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že bl...
00:03:58
  
17.03.2021

Zamyslenie na deň 18.3.2021

Lukáš 21,20-28 20 Keď však uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. 21 A ktorí budú vtedy v Judsku, nech utekajú do vrchov, a ktorí budú v ňom, nech vyjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho; 22 lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napí...
00:04:39
  
16.03.2021

Zamyslenie na deň 17.3.2021

Lukáš 21,5-19 5 Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal: 6 Prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 Vtedy sa Ho spýtali: Majstre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? 8 Riek...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.
OK