Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (980 epizód)

07:13
  
pred 20 hodinami

Zamyslenie na deň 3.10.2022

Ester 1,1-22 1 Za čias Ahasvéra – to bol Ahasvér, ktorý kraľoval od Indie až po Kúš nad stodvadsaťsedem krajinami – 2 v tých dňoch, keď kráľ Ahasvér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane, 3 v treťom roku svojho kraľovania usporiadal hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojic...
04:10
  
pred 1 dňom

Zamyslenie na deň 2.10.2022

16. nedeľa po Svätej Trojici (Poďakovanie za úrody) Na Teba sa upierajú oči všetkých, Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Žalm 145,15 2. Korintským 9,6-15 6 Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. 7 Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, ni...
03:19
  
pred 2 dňami

Zamyslenie na deň 1.10.2022

OKTÓBER Heslo mesiaca: A spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: „Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, Kráľ národov.“ Zjavenie Jána 15,3 2. Kronická 36,22-23 22 V prvom roku Kýra, perzského kráľa – aby sa tak spl...
05:06
  
pred 3 dňami

Zamyslenie na deň 30.9.2022

2. Kronická 36,11-21 11 Cidkija mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. 12 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na pokyn Hospodinov. 13 Ba vzoprel sa proti kráľovi Nebúkadnecarovi, ktorý ho donú...
04:42
  
pred 4 dňami

Zamyslenie na deň 29.9.2022

2. Kronická 36,1-10 1 Nato ľud krajiny vzal Jóácháza, syna Joziášovho, a ustanovil ho miesto jeho otca v Jeruzaleme za kráľa. 2 Jóácház mal dvadsaťtri rokov, keď sa stal kráľom, a v Jeruzaleme kraľoval tri mesiace. 3 Egyptský kráľ ho však pozbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložil pokutu sto talen...
04:45
  
pred 5 dňami

Zamyslenie na deň 28.9.2022

2. Kronická 35,20-27 20 Po všetkom tom, po úprave chrámu, pritiahol egyptský kráľ Necho bojovať pri Karkemiši nad Eufratom. Joziáš vyšiel proti nemu. 21 Necho však vyslal k nemu poslov s odkazom: Čo my máme medzi sebou, judský kráľ? Dnes netiahnem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu, a...
06:59
  
pred 6 dňami

Zamyslenie na deň 27.9.2022

2. Kronická 35,1-19 1 Joziáš usporiadal v Jeruzaleme paschu Hospodinovi. Paschálneho baránka zabíjali štrnásty deň v prvom mesiaci. 2 Určil kňazov na ich povinnosti a povzbudzoval ich k službe v dome Hospodinovom. 3 Levítom, ktorí vyučovali celý Izrael a boli svätí Hospodinovi, prikázal: Uložte svät...
05:54
  
pred týždňom

Zamyslenie na deň 26.9.2022

2. Kronická 34,22-33 22 Vtedy odišiel Chilkija a tí, ktorých určil kráľ, ku prorokyni Chulde, žene Šalluma, syna Tokhátu, syna Chasrovho, strážcu šiat, ktorá bývala v druhej štvrti Jeruzalema, a hovorili s ňou podľa poverenia. 23 Povedala im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Povedzte mužovi, ktorý...
03:57
  
24.09.2022

Zamyslenie na deň 25.9.2022

15. nedeľa po Svätej Trojici Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petrov 5,7 1. Petrov 5,5b-11 A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 7 Na Neho uvaľte všetky s...
05:58
  
23.09.2022

Zamyslenie na deň 24.9.2022

2. Kronická 34,8-21 8 V osemnástom roku svojej vlády kvôli očisteniu krajiny a chrámu vyslal Šáfána, syna Acaljovho, Maaseju, veliteľa mesta, a Jóácha, syna Jóácházovho, kancelára, opraviť dom Hospodina, svojho Boha. 9 Keď prišli ku hlavnému kňazovi Chilkijovi, odovzdali peniaze, odvedené pre Boží d...
04:14
  
22.09.2022

Zamyslenie na deň 23.9.2022

2. Kronická 34,1-7 1 Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. 2 Robil, čo bolo správne v očiach Hospodinových. Chodil po cestách svojho otca Dávida a neuchýlil sa napravo ani naľavo. 3 V ôsmom roku svojej vlády, ešte ako mladík, začal hľadať Boha svojho...
04:58
  
21.09.2022

Zamyslenie na deň 22.9.2022

2. Kronická 28,16-27 16 V tom čase kráľ Ácház poslal k asýrskemu kráľovi po pomoc. 17 Nato ešte vnikli Edómci, porazili Júdejcov a odvliekli zajatcov. 18 Filištínci zase vydrancovali mestá na Nížine a i v judskom Negebe a zabrali Bét-Šemeš, Ajalón, Gedérót a Sócho s príslušnými dedinami, Timnu s prí...
06:06
  
20.09.2022

Zamyslenie na deň 21.9.2022

2. Kronická 28,1-15 1 Ácház mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo je správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid, 2 ale chodil po cestách izraelských kráľov, ba zhotovil i zlievané modly pre baalov. 3 Sám kadil v Ben-Hinnómsk...
07:04
  
19.09.2022

Zamyslenie na deň 20.9.2022

2. Kronická 26,1-23 1 Všetok ľud Judska vzal Uzziju, a hoci mal šestnásť rokov, ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju. 2 On opevnil Élót a vrátil ho Judsku, keď kráľ usnul so svojimi otcami. 3 Uzzija mal šestnásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatdva rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat...
07:45
  
18.09.2022

Zamyslenie na deň 19.9.2022

2. Kronická 20,1-26 1 Potom vytiahli Moábci, Ammónci a s nimi niektorí Meúnci do boja proti Jóšáfátovi. 2 Jóšáfátovi prišli oznámiť: Veľký dav spoza mora, z Edómska tiahne proti tebe; je už v Chacecón-Támáre, čiže v Én-Gedí. 3 Jóšáfát sa preľakol, hľadal Hospodina a v celom Judsku vyhlásil pôst. 4 V...
03:22
  
17.09.2022

Zamyslenie na deň 18.9.2022

14. nedeľa po Svätej Trojici Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z Jeho dobrodení! Žalm 103,2 Rímskym 8,14-17 14 Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. 15 Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba...
04:47
  
16.09.2022

Zamyslenie na deň 17.9.2022

2. Kronická 18,28 – 19,3 18:28 Keď izraelský kráľ a judský kráľ Jóšáfát tiahli proti Rámót-Gileádu, 29 izraelský kráľ povedal Jóšáfátovi: Preoblečiem sa a pôjdem do boja. Ty sa však obleč do svojho rúcha. Tak sa izraelský kráľ preobliekol a šiel do boja. 30 Sýrsky kráľ však rozkázal veliteľom svojic...
07:51
  
15.09.2022

Zamyslenie na deň 16.9.2022

2. Kronická 18,1-27 1 Jóšáfát mal mnoho bohatstva a slávy. Vstúpil i do rodinného pomeru s Achábom. 2 Po niekoľkých rokoch zišiel k Achábovi do Samárie. Acháb pobil mnoho oviec a hovädzieho dobytka pre neho a pre ľud, ktorý bol s ním, a nahovoril ho na výpravu proti Ramót-Gileádu. 3 Izraelský kráľ A...
06:08
  
14.09.2022

Zamyslenie na deň 15.9.2022

2. Kronická 12,1-16 1 Keď si však Rechabeám upevnil kráľovstvo a zmocnel, opustil zákon Hospodinov, a celý Izrael s ním. 2 V piatom roku kráľa Rechabeáma vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu – lebo sa spreneveril Hospodinovi – 3 s tisícdvesto vozmi, šesťdesiattisíc jazdcami a...
06:20
  
13.09.2022

Zamyslenie na deň 14.9.2022

2. Kronická 10,1-19 1 Rechabeám odišiel do Síchemu, lebo do Síchemu sa dostavil celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. 2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egypte, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta. 3 Poslali po neho a zavolali ho. Járobeám i celý Izrael prišli a po...
06:05
  
12.09.2022

Zamyslenie na deň 13.9.2022

2. Kronická 9,1-12.29-31 1 Keď kráľovná zo Sáby počula zvesť o Šalamúnovi, prišla ho ťažkými otázkami vyskúšať do Jeruzalema s veľmi početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli. 2 Šalamún jej v...
05:09
  
11.09.2022

Zamyslenie na deň 12.9.2022

2. Kronická 7,12-22 12 zjavil sa mu v noci Hospodin. Riekol mu: Vyslyšal som tvoju modlitbu a toto miesto som si zvolil za dom obetí. 13 Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vy žrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, 14 ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bu...
04:38
  
10.09.2022

Zamyslenie na deň 11.9.2022

13. nedeľa po Svätej Trojici Kristus hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, Mne ste urobili. Matúš 25,40b Lukáš 10,25-37 25 A hľa, vstal zákonník, a aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? 26 Odpovedal mu: Čo je napísané v zá...
05:20
  
09.09.2022

Zamyslenie na deň 10.9.2022

2. Kronická 7,1-11 1 Keď Šalamún skončil modlitbu, zostúpil z neba oheň a strávil spaľovanú obeť i zábitné obete a sláva Hospodinova naplnila dom. 2 Kňazi nemohli vstúpiť do domu Hospodinovho, lebo ho naplnila Jeho sláva. 3 Keď však všetci Izraelci videli zostupovať oheň a slávu Hospodinovu na dom,...
07:49
  
08.09.2022

Zamyslenie na deň 9.9.2022

2. Kronická 6,22-42 22 Ak sa niekto prehreší proti svojmu blížnemu a kliatbou ho donúti k prísahe, príde a zloží prísahu pred Tvojím oltárom v tomto dome, 23 Ty vyslyš z nebies, zakroč a rozsúď svojich služobníkov. Vinníkovi odplať a uvaľ mu na hlavu vlastný čin, spravodlivého obháj; daj mu podľa je...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.