Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (1099 epizód)

06:00
  
pred hodinou

Zamyslenie na deň 31.1.2023

1.Mojžišova 16,1-16 1 Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. 2 Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. 3 Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku...
06:30
  
pred 1 dňom

Zamyslenie na deň 30.1.2023

1.Mojžišova 15,1-21 1 Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo: Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. 2 Abrám však povedal: Hospodine, Pane, čo mi chceš dať, veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Elíezer. 3 Ďalej povedal Abrám: Hľa, ne...
03:52
  
pred 2 dňami

Zamyslenie na deň 29.1.2023

Posledná nedeľa po Zjavení Pána Nad tebou vyjde Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou. Izaiáš 60,2b 2.Korintským 4,6-10 6 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. 7 Tento poklad máme, pravda,...
04:20
  
pred 3 dňami

Zamyslenie na deň 28.1.2023

1.Mojžišova 14,17-24 17 Keď sa po porážke Kedorláómera a kráľov, ktorí boli s ním, vrátil, vyšiel mu v ústrety kráľ Sodomy do údolia Šávé, čo znamená Kráľovské údolie. 18 Melchisedek, kráľ Sálemu, vyniesol chlieb a víno. Bol kňazom najvyššieho Boha. 19 Požehnal ho a povedal: Abrám, nech ťa požehná n...
06:44
  
pred 4 dňami

Zamyslenie na deň 27.1.2023

1.Mojžišova 14,1-16 1 Za čias Amráfela, kráľa Šineáru, Arjócha, kráľa Ellásáru, Kedorláómera, kráľa Élámu, a Tidála, kráľa Gójíma, 2 títo viedli vojnu s Berom, kráľom Sodomy, s Biršom, kráľom Gomory, so Šinábom, kráľom Admy, Šeméberom, kráľom Cebójímu, a s kráľom Bely, čiže Cóaru. 3 Títo všetci sa s...
05:13
  
pred 5 dňami

Zamyslenie na deň 26.1.2023

1.Mojžišova 13,1-18 1 Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót, z Egypta hore do Negebu. 2 Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. 3 Potom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, 4 k miestu oltára...
04:43
  
pred 6 dňami

Zamyslenie na deň 25.1.2023

1.Mojžišova 12,10-20 10 Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. 11 Keď mal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krásna na pohľad; 12 keď ťa Egypťania uzrú, povedia si: To je jeho žena! Mňa zabijú, te...
05:34
  
pred týždňom

Zamyslenie na deň 24.1.2023

1.Mojžišova 11,27-12,9 27 Toto je rodokmeň Terachov: Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána; Hárán splodil Lóta. 28 Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Úre. 29 Abrám a Náchór sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Milká, d...
04:24
  
22.01.2023

Zamyslenie na deň 23.1.2023

1.Mojžišova 11,1-9 1 Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. 2 Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. 4 Potom si povedali: Poďme, vystavme...
04:53
  
21.01.2023

Zamyslenie na deň 22.1.2023

3. nedeľa po Zjavení Pána A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13,29 Matúš 8,5-13 5 Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. 7 Povedal mu Ježiš: Ja prídem...
04:45
  
20.01.2023

Zamyslenie na deň 21.1.2023

1.Mojžišova 9,18-28 18 Nóachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jáfet; Chám bol otcom Kanaánovým. 19 Títo traja boli Nóachovi synovia a z nich sa zaľudnila celá zem. 20 Roľník Nóach začal prvý vysádzať vinicu. 21 Raz sa napil vína, opil sa a ľahol si obnažený vo svojom stane. 22 Chá...
06:08
  
19.01.2023

Zamyslenie na deň 20.1.2023

1.Mojžišova 9,1-17 1 Vtedy Boh požehnal Nóacha i jeho synov a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! 2 Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, na všetky morské ryby; sú vám dané do rúk. 3 Nech vám slúži ako potrava vše...
04:48
  
18.01.2023

Zamyslenie na deň 19.1.2023

1.Mojžišova 8,13-22 13 Šesťsto prvého roku Nóachovho života, prvého dňa prvého mesiaca vyschli vody na zemi. Vtedy Nóach odstránil z korábu pokrov, a hľa, povrch zeme už obschol. 14 Dvadsiateho siedmeho dňa druhého mesiaca bola zem úplne suchá. 15 Tu riekol Boh Nóachovi: 16 Vyjdi z korábu a s tebou...
05:07
  
17.01.2023

Zamyslenie na deň 18.1.2023

1.Mojžišova 8,1-12 1 Vtedy sa Boh rozpomenul na Nóacha, na všetky živočíchy i na dobytok, ktoré boli s ním v korábe; Boh poslal vietor na zem a vody opadli. 2 Zavreli sa žriedla prahlbiny aj okná nebies a dážď z neba ustal. 3 Vody sa viac a viac vracali do zeme a po stopäťdesiatich dňoch začalo vôd...
04:29
  
16.01.2023

Zamyslenie na deň 17.1.2023

1.Mojžišova 7,17-24 17 Keď potopa trvala na zemi štyridsať dní, rozmnožili sa vody, zdvihli koráb, takže sa nadniesol od zeme. 18 Vody stúpali a veľmi sa rozmnožili na zemi, takže koráb plával na hladine vôd. 19 Keď vody stále viac stúpali, pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. 20 Vody ich pr...
05:19
  
15.01.2023

Zamyslenie na deň 16.1.2023

1.Mojžišova 7,1-16 1 Potom riekol Hospodin Nóachovi: Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. 2 Vezmi so sebou zo všetkých čistých zvierat po sedem: samcov a samice, a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, po páre: samca a samicu. 3 Aj z...
04:50
  
14.01.2023

Zamyslenie na deň 15.1.2023

2. nedeľa po Zjavení Pána Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16 Ján 2,1-11 1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal...
05:50
  
13.01.2023

Zamyslenie na deň 14.1.2023

1.Mojžišova 6,5-22 5 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, 6 Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. 7 I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po...
03:53
  
12.01.2023

Zamyslenie na deň 13.1.2023

1.Mojžišova 6,1-4 1 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, 2 Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. 3 Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. 4 V týc...
04:41
  
11.01.2023

Zamyslenie na deň 12.1.2023

1.Mojžišova 4,17-26 17 Kain poznal svoju ženu; ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. 18 Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáéla; Mechujáél zas splodil Metušáéla a Metušáél splodil Lámecha. 19 Lámech si vzal dve ženy; jedna sa volala Á...
06:17
  
10.01.2023

Zamyslenie na deň 11.1.2023

1.Mojžišova 4,1-16 1 Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina. 2 Potom porodila Ábela, jeho brata; Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. 3 Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. 4 Aj Ábel obetoval z prv...
05:22
  
09.01.2023

Zamyslenie na deň 10.1.2023

1.Mojžišova 3,14-24 14 Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. 15 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo;...
04:56
  
08.01.2023

Zamyslenie na deň 9.1.2023

1.Mojžišova 3,1-13 1 Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? 2 Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, 3 ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: N...
03:49
  
07.01.2023

Zamyslenie na deň 8.1.2023

1. nedeľa po Zjavení Pána Medzinárodný aliančný modlitebný týždeň Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rímskym 8,14 Ján 1,29-34 29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 Toto je ten, o ktorom som povedal...
04:52
  
06.01.2023

Zamyslenie na deň 7.1.2023

1.Mojžišova 2,18-25 18 Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň. 19 Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve; každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.