Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (300 epizód)

03:43
  
pred 1 dňom

Zamyslenie na deň 23.4.2024

1.Korinťanom 1,26-31 26 Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet medzi vami mnoho múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. 27 Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných; 28 Boh si vyvo...
03:57
  
pred 2 dňami

Zamyslenie na deň 22.4.2024

1.Korinťanom 1,18-25 18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: Zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť to...
04:30
  
pred 3 dňami

Zamyslenie na deň 21.4.2024

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE Hlasne jasaj Bohu, celá zem!Žalm 66,1 Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korinťanom 5,17 Ján 15,1-8 1 „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú,...
04:22
  
pred 4 dňami

Zamyslenie na deň 20.4.2024

1.Korinťanom 1,10-17 10 Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám...
04:04
  
pred 5 dňami

Zamyslenie na deň 19.4.2024

1.Korinťanom 1,1-9 1 Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sóstenés 2 Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od...
04:12
  
pred 6 dňami

Zamyslenie na deň 18.4.2024

1.Petrov 5,8-14 8 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. 9 Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do s...
04:52
  
pred týždňom

Zamyslenie na deň 17.4.2024

1.Petrov 5,1-7 1 Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne! 3 Ani nie ako keby ste panovali nad...
04:22
  
15.04.2024

Zamyslenie na deň 16.4.2024

1.Petrov 4,12-19 12 Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné, 13 ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. 14 Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste...
04:58
  
14.04.2024

Zamyslenie na deň 15.4.2024

1.Petrov 4,1-11 1 Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním: Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom, 2 aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle. 3 Dosť dlhý čas ste už robili podľa vôle pohanov: ž...
04:51
  
13.04.2024

Zamyslenie na deň 14.4.2024

2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalm 33,5 Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú Môj hlas. Ja ich poznám a ony Ma nasledujú. Ja im dávam večný život.“ Ján 10,11a.27-28a Ján 10,11-16 (27-30) 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladi...
03:48
  
12.04.2024

Zamyslenie na deň 13.4.2024

1.Petrov 3,18-22 18 Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu. 19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval kor...
03:47
  
11.04.2024

Zamyslenie na deň 12.4.2024

1.Petrov 3,13-17 13 Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa, 15 ale Pána, Krista, posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet...
04:10
  
10.04.2024

Zamyslenie na deň 11.4.2024

1.Petrov 3,8-12 8 Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní. 9 Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. 10 Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech...
04:42
  
09.04.2024

Zamyslenie na deň 10.4.2024

1.Petrov 3,1-7 1 Podobne, ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojím správaním, 2 keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. 3 Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku: na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatác...
04:32
  
08.04.2024

Zamyslenie na deň 9.4.2024

1.Petrov 2,18-25 18 Sluhovia, vo všetkej bázni sa podriaďujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým. 19 Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí. 20 Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte? A...
04:06
  
07.04.2024

Zamyslenie na deň 8.4.2024

1.Petrov 2,11-17 11 Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. 12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha....
05:27
  
06.04.2024

Zamyslenie na deň 7.4.2024

1. nedeľa po Veľkej noci – QUASIMODOGENITI Ako práve narodené deti. 1.Petrov 2,2 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petrov 1,3 Ján 20,19-20(21-23)24-29 19 Večer, v ten istý prv...
04:32
  
05.04.2024

Zamyslenie na deň 6.4.2024

1.Petrov 2,4-10 4 Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. 5 Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 6 Veď v Písme j...
04:30
  
04.04.2024

Zamyslenie na deň 5.4.2024

1.Petrov 1,22-2,3 22 Keďže ste si teraz očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, 23 veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom, 24 lebo všetci ľudia sú ako tráva a...
03:37
  
03.04.2024

Zamyslenie na deň 4.4.2024

1.Petrov 1,17-21 17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. 18 Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou Kr...
03:40
  
02.04.2024

Zamyslenie na deň 3.4.2024

1.Petrov 1,13-16 13 Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. 14 Ako poslušné deti neprispôsobujte sa žiadostiam, ktoré ste mali predtým, v čase vašej nevedomosti; 15 no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte...
05:25
  
01.04.2024

Zamyslenie na deň 2.4.2024

1.Petrov 1,1-12 1 Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii, vyvoleným, 2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnosti...
05:02
  
31.03.2024

Zamyslenie na deň 1.4.2024

APRÍL Heslo mesiaca: Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. 1.Petrov 3,15 2. slávnosť veľkonočná Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána 1,18 Marek 16,9-20 9 Keď...
04:54
  
30.03.2024

Zamyslenie na deň 31.3.2024

1. slávnosť veľkonočná – Pascha Kristus hovorí: „Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekova mám kľúče smrti a podsvetia.“ Zjavenie Jána 1,18 Marek 16,1-8 1 Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. 2 Včasráno prvého dňa po sobote, hn...
04:24
  
29.03.2024

Zamyslenie na deň 30.3.2024

Biela sobota – Nocturna paschalis Marek 15,42-47 42 Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravný deň pred sobotou, 43 prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Odvážne predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. 44 Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomre...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.