ECAV HÁJ

ECAV HÁJ

Autor: ECAV HÁJ
Audio kázne z Evanjelického cirkevného zboru ECAV Háj. Vydáva CZ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Háj.

Podcast ECAV HÁJ je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (50 epizód)

19:11
  
pred 2 dňami

3. nedeľa po Svätej Trojici 2024

„… iba slovo o Kristovi má moc priniesť …“ Skutky Apoštolov 4,1-12;18-20 Keď hovorili ľudu, pristúpili k nim kňazi a veliteľ chrámovej stráže a sadukaji, ktorí sa hnevali na nich, že učili ľud a zvestovali vzkriesenie z mŕtvych v Ježišovi. I položili ruky na nich a vsadili ic...
19:20
  
10.06.2024

2. nedeľa po Svätej Trojici 2024

Skutky apoštolov 3,1-10 V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. A ten, keď videl Petra a Jána vstupova...
21:40
  
02.06.2024

1. nedeľa po Svätej Trojici 2024

Skutky apoštolov 2,41-47 A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť; i pripojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší. Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A všetci...
17:48
  
26.05.2024

Svätá Trojica 2024 SANCTA TRINITAS

Druhý list apoštola Pavla Korintským 13,11-13 Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastens...
16:35
  
20.05.2024

2. slávnosť svätodušná 2024

Evanjelium podľa Jána 14,15-20 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako...
24:50
  
19.05.2024

1. slávnosť svätodušná 2024. Pentecoste

Skutky apoštolov 11,1-16 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. Nato im Peter začal rozprávať rad radom: Bol som v m...
22:28
  
12.05.2024

Nedeľa po Vstúpení 2024 – EXAUDI

Skutky Apoštolov 1,4-5 Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým.
14:56
  
05.05.2024

5. nedeľa po Veľkej noci 2024 – ROGATE – Slávnosť konfirmácie

Daniel 6, 11 a 24 Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. Vtedy kráľ rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy. Nato ho...
28:50
  
28.04.2024

4. nedeľa po Veľkej noci 2024 – CANTATE

Druhá kniha Mojžišova – Exodus 17,1-7 Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom: Dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal: Prečo sa so mnou hádate, prečo pokúšate...
18:19
  
21.04.2024

3. nedeľa po Veľkej noci 2024 – JUBILATE

Žalm 126 Pútnická pieseň. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi: Veľké veci urobil s nimi Hospodin! Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. Zmeň údel náš, Hospodine, ako potoky v Negebe! ...
19:16
  
14.04.2024

2. nedeľa po Veľkej noci 2024 – MISERICORDIAS DOMINI

Skutky apoštolov 20,28 a 32 verš Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou. A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými.
24:23
  
07.04.2024

1. nedeľa po Veľkej noci 2024 – QUASIMODOGENITI

Evanjelium podľa Jána 20,24-29 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do...
23:43
  
01.04.2024

2. slávnosť veľkonočná 2024

„Tajomstvo veľkonočných vajíčok“ List apoštola Pavla Rímskym 5,8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.    
22:18
  
31.03.2024

1. slávnosť veľkonočná 2024 – Pascha

He is risen! Evanjelium podľa Lukáša 24,1-12 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; boli s nimi aj niektoré iné. Ale kameň našli odvalený od hrobu, a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúch...
20:11
  
29.03.2024

Veľký piatok 2024 – Parasceve

Evanjelium podľa Matúša 27,50-54 A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené, vyšli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svä...
13:25
  
29.03.2024

Zelený štvrtok 2024 – Dies viridum

Prvý list apoštola Pavla Korintským 10,16-17  Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.  
18:51
  
17.03.2024

5. nedeľa pôstna – Smrtná 2024 – JUDICA

Prvá kniha Mojžišova 22,1-14 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma. I riekol mu: Abrahám! Odpovedal: Tu som. Vtedy On riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Nato Abrahám včasr...
18:03
  
10.03.2024

4. nedeľa pôstna 2024 – LAETARE

Izaiáš 54,7-10  Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Nóachových: ako som prisahal, že vod...
17:41
  
03.03.2024

3. nedeľa pôstna 2024 – OCULI

Evanjelium podľa Lukáša 8,26-39 Potom sa preplavili do kraja Gerazénov, ktorý je naproti Galilei. Keď vystúpil na zem, postavil sa Mu do cesty akýsi muž z mesta, posadnutý démonmi, ktorý sa oddávna ani neobliekal, ani nebýval v dome, ale v hroboch. Keď uvidel Ježiša, vykríkol a padnúc pred Ním, zvol...
  
25.02.2024

Videoklip piesne „V jedného Boha veríme“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si našu ďalšiu pieseň „V jedného Boha veríme“ a zdieľaním na svojom facebookovom, či instagramovom profile môžete oceniť našu prácu. 🙏𝑫̌𝑨𝑲𝑼𝑱𝑬𝑴𝑬🙏 https://www.youtube...
23:12
  
25.02.2024

2. nedeľa pôstna 2024 – REMINISCERE

Evanjelium podľa Marka 9,14-29 Keď prišli k (ostatným) učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil sa; potom pribehli k Nemu a pozdravili Ho. I spýtal sa ich: O čom sa hádate s nimi? Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majstre...
20:26
  
18.02.2024

1. nedeľa pôstna 2024 – INVOCAVIT

Prvá kniha Mojžíšova 3,1-7 a 14-19 Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, rie...
15:11
  
04.02.2024

Nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA 2024

Evanjelium podľa Lukáša 2,22-24 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi, ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvätený Pánovi, a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho: dve h...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.