ECAV HÁJ

ECAV HÁJ

Autor: ECAV HÁJ
Audio kázne z Evanjelického cirkevného zboru ECAV Háj. Vydáva CZ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Háj.

Podcast ECAV HÁJ je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (50 epizód)

15:42
  
pred 2 dňami

Posledná nedeľa cirkevného roka 2023 (Nedeľa večnosti)

Evanjelium podľa Matúša 25,1-13 PODOBENSTVO O DESIATICH PANNÁCH Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; tie rozumné si však vzali s lampami...
21:53
  
19.11.2023

Predposledná nedeľa cirkevného roka 2023

„… ako je to s nami, dnes, ľuďmi, ktorí sa menujujeme kresťanmi …“  2. Kniha Kronická 36,11-21 Cidkija mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktor...
18:25
  
12.11.2023

23. nedeľa po Svätej Trojici

„… človeče, je tak veľmi dôležité, aby si pamätal, na …“ Kniha Jobova 14,1-6 Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. Vypučí ako kvet a zvädne, mizne ako tieň a nemá stálosť. Ale Ty aj na takého otváraš svoje oko a vedieš ho na súd so sebou. Kto získa čisté...
16:34
  
05.11.2023

22. nedeľa po Svätej Trojici 2023 – Pamiatka zosnulých

„… ukázal smrti STOP, červenú …“ Evanjelium podľa Jána 11,17-27 Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na pätnásť honov. Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich (v zármutku) nad bratom. Keď Marta počula, že Je...
20:40
  
22.10.2023

20. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Druhá kniha kronická 1,1-12 Šalamún, syn Dávidov, upevnil sa vo svojom kráľovstve. Hospodin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nadmieru veľkým. Vtedy vyzval Šalamún celý Izrael, tisícnikov, stotníkov, sudcov i všetky kniežatá z celého Izraela, rodinných predákov, a tak odišiel on a s ním celé zhromažd...
18:20
  
15.10.2023

19. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium podľa Jána 10,22-28 V Jeruzaleme nastali slávnosti posvätenia chrámu; a bola zima. Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v sieni Šalamúnovej, obkľúčili Ho Židia a spýtali sa Ho: Dokedy nám budeš držať dušu (v napätí)? Ak si ty Kristus, povedz nám otvorene. Ježiš im riekol: Povedal som vám, a n...
17:34
  
08.10.2023

18. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Poslušnosť lásky List apoštola Pavla Rímskym 8,35-37 Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze To...
08:11
  
01.10.2023

Vzácne zamyslenie brata dozorcu pri poďakovaní za úrody

Milí priatelia. Sú chvíle kedy Vás niečo veľmi vzácne postretne. Napríklad priateľ po rokoch, nečakaná udalosť, dar a niekedy myšlienka, či úvaha, ktorá zmení Váš pohľad na Váš doterajší život. Niečo podobné som zažil aj ja (a verím, že viacerí z nášho Cirkevného zboru ECAV Háj) pri príhovore nášho...
16:39
  
01.10.2023

17. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium Matúša 6: 32-33 Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.
22:25
  
24.09.2023

16. nedeľa po Svätej Trojici 2023

„… choď na konci ťa čaká požehnanie …“ Evanjelium podľa Jána 4, 46-54 Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, šiel k Nemu a prosil Ho, aby mu...
24:03
  
17.09.2023

15. nedeľa po Svätej Trojici 2023

„Je tento Boh, aj tvojím Bohom?“ Prvá kniha Mojžišova – Genesis 28,10-22 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu. Došiel na posvätné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste....
20:42
  
10.09.2023

14. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Žalm 146 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Blahoslavený, komu je Boh...
14:21
  
03.09.2023

13. nedeľa po Svätej Trojici 2023 – Misijné SB Turčianske Teplice

Milí priatelia, konali sa nádherné MISIJNÉ SLUŽBY BOŽIE a to na námestí v Turčianskych Tepliciach …Božie slovo …spev …chvály …modlitby …spolu sme prosili o požehnanie pre ďalší školský rok VĎAKA Pánu Ježišovi ZA VŠETKO …aj za slnko aj dážď Pozrite si krásne fotografie: „… je veľmi dôleži...
17:17
  
27.08.2023

12. nedeľa po Svätej Trojici 2023

„… preto kresťanstvo by mala byť cesta za človekom …“ Evanjelium podľa Marka 7,31-37 Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja Desaťmestia. Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku na neho...
20:24
  
20.08.2023

11. nedeľa po Svätej Trojici 2023

„… Pokora zvíťazila nad pýchou …“ Prvý list apoštola Petra 5,5b-7 A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás sta...
08:32
  
13.08.2023

10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia 2023

Evanjelium podľa Lukáša 19,36-40 Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na ne...
13:58
  
06.08.2023

9. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Kniha Jóbova 12,2-3a Naozaj, vy zastupujete ľud a s vami vymrie múdrosť. Aj ja mám rozum ako vy, nie som menejcenný popri vás; Pani farárka Andrea Cabadová 
19:24
  
30.07.2023

8. nedeľa po Svätej Trojici 2023

„… táto dnešná kázeň, bola vlastne kázeň o kázni…“ Jereniáš 23,26-29 Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli...
18:29
  
23.07.2023

7. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Druhý list apoštola Pavla Timoteovi 4,7-8 Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.
19:46
  
16.07.2023

6. nedeľa po Svätej Trojici 2023

„… kráčať v špapajách …“ Evanjelium podľa Lukáša 9,57-62 ROZLIČNÍ NASLEDOVNÍCI JEŽIŠA KRISTA Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Iné...
15:11
  
02.07.2023

4. nedeľa po Svätej Trojici 2023

„Aké nesmierne dôležité je povedať slovo -odpusť…“ Prvá kniha Mojžišova 50,15-21 JOZEFOVA VEĽKODUŠNOSŤ Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: Možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali. Preto odkázal...
16:19
  
25.06.2023

3. nedeľa po Svätej Trojici 2023

„…, lebo stratený, bol nájdený …“ Micheáš 7,18-19 Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť. 19 Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne d...
13:58
  
18.06.2023

ZBOROVÝ DEŇ 2023

V sobotu, 18. júna 2023, sa v našom Evanjelickom zbore konal požehnaný 𝐙𝐁𝐎𝐑𝐎𝐕𝐘́ 𝐃𝐄𝐍̌. Sme veľmi vďační Pánu Bohu za toto nádherné spoločenstvo. Bol to čas naplnený Božou prítomnosťou a hojným požehnaním… ĎAKUJEME ZUŠ Turčianske Teplice, Obci Háj, dobrovoľníkom, účinkujúcim, ako aj všetkým zúča...
21:05
  
11.06.2023

1. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium podľa Lukáša 16,19-31 „Zmena v nás nastane, keď sa …“ PODOBENSTVO O BOHÁČOVI A CHUDOBNOM LAZÁROVI Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žia...
13:25
  
04.06.2023

Svätá Trojica 2023

Kniha Jóbova 23, 3-5 a 8-10 Kiežby som vedel, kde Ho nájdem, aby som došiel až k Jeho sídlu. Predostrel by som Mu svoj prípad a ústa by som si naplnil dôvodmi. Rád by som poznal slová, ktoré mi odpovie, a pochopil, čo mi povie. Ajhľa, ak idem dopredu, niet Ho tam, ak idem späť, nezbadám […]
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.