Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (929 epizód)

04:07
  
18.02.2022

Zamyslenie na deň 19.2.2022

Efezským 4,11-16 11 A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, 13 až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku...
03:44
  
17.02.2022

Zamyslenie na deň 18.2.2022

Efezským 4,7-10 7 Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. 8 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. 9 Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky neb...
04:14
  
16.02.2022

Zamyslenie na deň 17.2.2022

Efezským 4,1-6 1 Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, 2 vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske 3 a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povo...
04:22
  
15.02.2022

Zamyslenie na deň 16.2.2022

Efezským 3,14-21 14 Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17 aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, 18...
04:40
  
14.02.2022

Zamyslenie na deň 15.2.2022

Efezským 3,1-13 1 Preto (som) ja Pavel väzňom Krista Ježiša pre vás (bývalých) pohanov; 2 veď ste azda počuli o správe milosti Božej, ktorá mi bola daná pre vás, 3 že mi totiž zjavením bolo oznámené tajomstvo, ako som vám už predtým nakrátko o tom písal. 4 Po prečítaní tohto môžete poznať, ako som p...
04:46
  
13.02.2022

Zamyslenie na deň 14.2.2022

Efezským 2,11-22 11 Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní, totiž (obrezaní) ľudskou rukou na tele, 12 a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. 13...
03:41
  
12.02.2022

Zamyslenie na deň 13.2.2022

Nedeľa Deviatnik – SEPTUAGESIMA Svoje prosby Ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Daniel 9,18b Filipským 2,12-13 12 A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením k...
03:54
  
11.02.2022

Zamyslenie na deň 12.2.2022

Efezským 2,1-10 1 Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali...
03:56
  
10.02.2022

Zamyslenie na deň 11.2.2022

Efezským 1,15-23 15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srdca,...
03:54
  
09.02.2022

Zamyslenie na deň 10.2.2022

Efezským 1,11-14 11 (zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. 13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – e...
03:41
  
08.02.2022

Zamyslenie na deň 9.2.2022

Efezským 1,7-10 7 V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8 v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 9 zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 10 na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristo...
04:15
  
07.02.2022

Zamyslenie na deň 8.2.2022

Efezským 1,1-6 1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným...
04:37
  
06.02.2022

Zamyslenie na deň 7.2.2022

Józua 24,29-33 29 Po týchto udalostiach zomrel Józua, syn Núnov, služobník Hospodinov, keď mal stodesať rokov. 30 Pochovali ho na území jeho dedičného vlastníctva v Timnat-Serachu na Efrajimskom pohorí, severne od vrchu Gáaš. 31 A Izrael slúžil Hospodinovi, kým žil Józua a starší, ktorí Józuu prežil...
04:17
  
05.02.2022

Zamyslenie na deň 6.2.2022

Posledná nedeľa po Zjavení Poďte a pozrite na Božie diela, úžasné sú Jeho skutky pre ľudí. Žalm 66,5 2. Korintským 1,8-11 8 Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom. 9 Ve...
06:01
  
04.02.2022

Zamyslenie na deň 5.2.2022

Józua 24,16-28 16 A ľud odpovedal: Nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom! 17 Lebo Hospodin je náš Boh, On vyviedol nás a našich otcov z Egypta, z domu otroctva a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli, a medzi vš...
06:37
  
03.02.2022

Zamyslenie na deň 4.2.2022

Józua 24,1-15 1 Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavili pred Boha, 2 prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach, otec Abrahámov a Náchórov, bývali kedysi za Veľriekou...
06:27
  
02.02.2022

Zamyslenie na deň 3.2.2022

Józua 23,1-16 1 Dlhý čas po tom, čo Hospodin dal odpočinúť Izraelcom od všetkých okolitých nepriateľov, a keď Józua bol starý a zošlý vekom, 2 zvolal celý Izrael, jeho starších, predákov, sudcov a úradníkov a povedal: Ja som už starý a zošlý vekom, 3 ale vy ste videli všetko, čo urobil Hospodin, váš...
06:17
  
01.02.2022

Zamyslenie na deň 2.2.2022

Józua 22,21-34 21 Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše odpovedali predákom tisícov Izraela: 22 Boh silný, Boh Hospodin, Boh silný, Boh Hospodin vie a Izrael tiež má vedieť: Ak je to zo vzbury alebo vierolomnosti proti Hospodinovi, nech nás ani dnes nechráni. 23 Ak sme si postavili oltár, aby...
06:53
  
31.01.2022

Zamyslenie na deň 1.2.2022

FEBRUÁR Heslo mesiaca: Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Efezským 4,26 Józua 22,1-20 1 Vtedy povolal Józua Rúbenovcov, Gádovcov i polovicu kmeňa Menašše 2 a povedal im: Zachovali ste všetko, čo vám prikázal Hospodinov služobník Mojžiš, a poslúchli ste môj hlas vo všet...
04:16
  
30.01.2022

Zamyslenie na deň 31.1.2022

Józua 21,1-3.41-45 1 Tu pristúpili predstavení rodov Léví ku kňazovi Eleázárovi a k Józuovi, synovi Núnovmu, i k predstaveným kmeňov Izraelcov 2 a hovorili s nimi v Šíle v Kanaáne, takto: Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša dať nám mestá na obývanie aj ich pasienky pre náš dobytok. 3 Izraelci...
03:48
  
29.01.2022

Zamyslenie na deň 30.1.2022

4. nedeľa po Zjavení Nad tebou vyjde Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou. Izaiáš 60,2b Korintským 4,6-10 6 Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. 7 Tento poklad máme, pravda, v hlinených...
04:53
  
28.01.2022

Zamyslenie na deň 29.1.2022

Józua 20,1-9 1 Hospodin prehovoril k Józuovi: 2 Povedz Izraelcom: Určte si útočištné mestá, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, 3 aby sa tam utiekal vrah, ktorý niekoho zabije omylom, neúmyselne, aby vám slúžili ako útočiská pred krvným pomstiteľom. 4 Ak niekto utečie do jedného z týc...
06:09
  
27.01.2022

Zamyslenie na deň 28.1.2022

Józua 11,1-15 1 Keď sa chácórský kráľ Jábín o tom dopočul, poslal poslov k mádonskému kráľovi Jóbábovi, šimrónskemu kráľovi, achšáfskemu kráľovi 2 a ku kráľom, ktorí bývali na severnom pohorí a v údolí južne od Kinnerótu i v Nížine a na dórskom návrší na západ, 3 ku Kanaáncom na západe a na východe,...
06:18
  
26.01.2022

Zamyslenie na deň 27.1.2022

Józua 10,1-15 1 Keď jeruzalemský kráľ Adónícedek počul, že Józua dobyl Aj a vykonal na ňom kliatbu – ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s kráľom Aja – a že obyvatelia Gibeónu uzavreli mier s Izraelom a zostali uprostred nich, 2 veľmi sa bál, lebo Gibeón bol veľkým mestom,...
07:33
  
25.01.2022

Zamyslenie na deň 26.1.2022

Józua 9,1-27 1 Keď sa to dopočuli všetci králi, čo bývali za Jordánom, na pohorí i na Nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon: Chetejci, Amorejci, Kanaánci, Perizejci, Chivijci a Jebúsejci – 2 zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Józuovi a Izraelu. 3 Keď obyvatelia Gibe...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.