Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (925 epizód)

03:14
  
11.03.2022

Zamyslenie na deň 12.3.2022

Ján 12,34-36 34 Odpovedal Mu teda zástup: My sme počuli zo zákona, že Kristus ostane naveky; ako to, že Ty hovoríš, že Syn človeka musí byť povýšený? Kto je to ten Syn človeka? 35 Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v...
03:17
  
10.03.2022

Zamyslenie na deň 11.3.2022

Ján 12,27-33 27 Teraz je moja duša vzrušená, a čo povedať: Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď som na to prišiel k tejto hodine. 28 Otče, osláv svoje meno! I prišiel hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim. 29 A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo! Iní povedali: Anjel prehovoril k N...
03:49
  
09.03.2022

Zamyslenie na deň 10.3.2022

Ján 12,20-26 20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! 22 Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. 23 ...
03:32
  
08.03.2022

Zamyslenie na deň 9.3.2022

Ján 12,12-19 12 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, 13 nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! 14 Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané:...
04:12
  
07.03.2022

Zamyslenie na deň 8.3.2022

Ján 12,1-11 1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 2 Pripravili Mu tam pohostenie a Marta posluhovala; Lazár bol medzi tými, ktorí s Ním stolovali. 3 Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutie...
04:43
  
06.03.2022

Zamyslenie na deň 7.3.2022

Ján 11,46-57 45 Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho, 46 ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. 47 Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. 48 Ak Ho necháme tak, všetc...
03:24
  
05.03.2022

Zamyslenie na deň 6.3.2022

1. nedeľa pôstna – INVOCAVIT (Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. Žalm 91,15) Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8b Židom 4,14-16 14 Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. 15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cí...
05:31
  
04.03.2022

Zamyslenie na deň 5.3.2022

Ján 11,28-45 28 A len čo to povedala, zavolala si tajne sestru Máriu a riekla jej: Majster je tu a volá ťa. 29 Ako to (Mária) počula, rýchlo vstala a šla k Nemu; 30 Ježiš totiž nedošiel ešte k mestečku, ale bol na mieste, kde Mu Marta vyšla naproti. 31 Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali...
03:51
  
03.03.2022

Zamyslenie na deň 4.3.2022

Svetový modlitebný deň Ján 11,20-27 20 Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla Mu naproti, Mária však sedela doma. 21 I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. 22 Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh. 23 Povedal jej Ježiš: Tvoj brat vs...
03:38
  
02.03.2022

Zamyslenie na deň 3.3.2022

Ján 11,11-19 11 Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho zobudiť. 12 Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď zaspal, ozdravie. 13 Ale Ježiš hovoril o jeho smrti, oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazár umrel –...
03:53
  
01.03.2022

Zamyslenie na deň 2.3.2022

Začiatok pôstneho obdobia Ján 11,1-10 1 Bol jeden nemocný, Lazár z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. 2 Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi Mu utierala nohy; jej brat Lazár bol chorý. 3 I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, ajhľa, ten, ktorého miluješ, je...
03:14
  
28.02.2022

Zamyslenie na deň 1.3.2022

MAREC Heslo mesiaca: V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. Efezským 6,18 Efezským 6,18-24 18 V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých...
04:25
  
27.02.2022

Zamyslenie na deň 28.2.2022

Efezským 6,10-17 10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. 11 Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. 13 P...
05:36
  
26.02.2022

Zamyslenie na deň 27.2.2022

Predpôstna nedeľa – ESTOMIHI Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Lukáš 18,31 Korintským 13,1-13 1 A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 2 A čo by som vedel...
04:33
  
25.02.2022

Zamyslenie na deň 26.2.2022

Efezským 6,1-9 1 Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. 2 Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením – 3 aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pán...
05:05
  
24.02.2022

Zamyslenie na deň 25.2.2022

Efezským 5,21-33 21 Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: 22 ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. 24 Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. 25 Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus milo...
03:26
  
23.02.2022

Zamyslenie na deň 24.2.2022

Efezským 5,15-20 15 Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. 18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. 19 Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymn...
05:02
  
22.02.2022

Zamyslenie na deň 23.2.2022

Efezským 5,1-14 1 Napodobňujte teda Boha ako milované deti 2 a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. 3 Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých; 4 ani mrzkosť, ani bl...
03:57
  
21.02.2022

Zamyslenie na deň 22.2.2022

Efezským 4,25-32 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. 27 Nedávajte miesto diablovi. 28 Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z...
04:25
  
20.02.2022

Zamyslenie na deň 21.2.2022

Efezským 4,17-24 17 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, 18 zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc; 19 oni sa (totiž) v svojej otupenosti oddali výstrednostiam, aby zo zisku...
03:51
  
19.02.2022

Zamyslenie na deň 20.2.2022

Nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Židom 3,15 Židom 4,12-13 12 Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie sr...
04:07
  
18.02.2022

Zamyslenie na deň 19.2.2022

Efezským 4,11-16 11 A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, 13 až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku...
03:44
  
17.02.2022

Zamyslenie na deň 18.2.2022

Efezským 4,7-10 7 Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. 8 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. 9 Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky neb...
04:14
  
16.02.2022

Zamyslenie na deň 17.2.2022

Efezským 4,1-6 1 Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, 2 vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske 3 a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povo...
04:22
  
15.02.2022

Zamyslenie na deň 16.2.2022

Efezským 3,14-21 14 Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17 aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, 18...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.