Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (932 epizód)

04:01
  
23.03.2020

Zamyslenie na deň 23.3.2020

Marek 12,38-40 38 Potom, učiac ich, hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch a radi sa dajú pozdravovať na námestiach; 39 radi majú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách; 40 vyžierajú domy vdov a naoko sa dlho modlievajú. Títo prepadnú prísnejšiemu súdu...
04:20
  
22.03.2020

Zamyslenie na deň 22.3.2020

4. nedeľa pôstna. Laetare (Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Izaiáš 66,10) Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24 Ján 12,20-24 20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Gr...
03:50
  
21.03.2020

Zamyslenie na deň 21.3.2020

Marek 12,35-37 35 Keď potom učil v chráme, odpovedal Ježiš: Ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Synom Dávidovým? 36 Veď sám Dávid povedal v Duchu Svätom: Povedal Pán môjmu Pánovi: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím pod nohy. 37 Sám Dávid nazýva Ho Pánom; akože mu je potom...
04:37
  
20.03.2020

Zamyslenie na deň 20.3.2020

Marek 12,28-34 28 Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správne odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? 29 Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca...
04:50
  
19.03.2020

Zamyslenie na deň 19.3.2020

Marek 12,18-27 18 Potom prišli k Nemu sadukaji, ktorí hovoria, že nieto zmŕtvychvstania, a spýtali sa Ho: 19 Majstre, Mojžiš nám predpísal: Keby niekomu umrel brat a zanechal by ženu, a dieťa by nezanechal, nech si jeho brat vezme tú ženu a splodí potomka bratovi. 20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženi...
04:48
  
18.03.2020

Zamyslenie na deň 18.3.2020

Marek 12,13-17 13 Raz poslali k Nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby Ho podchytili v reči. 14 Tí prišli a povedali Mu: Majstre, vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale pravdivo učíš ceste Božej. Slobodno platiť cisárovi daň, alebo nie? Máme platiť, či nepla...
04:54
  
17.03.2020

Zamyslenie na deň 17.3.2020

Marek 12,1-12 1 Potom začal im hovoriť v podobenstvách: Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval. 2 V čas (oberačky) poslal k vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov (podiel) z úrody vinice. 3 Oni ho však ch...
04:15
  
16.03.2020

Zamyslenie na deň 16.3.2020

Marek 11,27-33 27 Prišli zase do Jeruzalema, a keď sa prechádzal po chráme, pristúpili k Nemu veľkňazi, zákonníci a starší 28 a povedali Mu: Akou mocou to robíš? Alebo kto Ti dal moc, aby si to robil? 29 Ježiš im odpovedal: Opýtam sa vás na niečo, odpovedzte mi; potom vám aj ja poviem, akou mocou to...
04:30
  
15.03.2020

Zamyslenie na deň 15.3.2020

3. nedeľa pôstna. Okuli (Stále upieram oči na Hospodina. Žalmy 25,15) Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Lukáš 9,62 Lukáš 9,57-62 57 Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. 58 Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí v...
03:56
  
14.03.2020

Zamyslenie na deň 14.3.2020

Marek 11,20-26 20 Keď včas ráno šli popri figovníku, videli, že je suchý od samého koreňa. 21 Tu sa Peter rozpomenul a povedal Mu: Majstre, figovník, ktorý si preklial; ajhľa, vyschol. 22 Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha! 23 Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a...
04:30
  
13.03.2020

Zamyslenie na deň 13.3.2020

Marek 11,12-19 12 Keď na druhý deň vyšli z Betánie, vyhladol. 13 Uzrúc zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba lístie, lebo nebol čas fíg. 14 Preto mu povedal: Nech nikdy viac nikto neje z teba ovocie! Počuli to aj Jeho učeníci....
04:47
  
12.03.2020

Zamyslenie na deň 12.3.2020

Marek 11,1-11 1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu, ku Betfagé a Betánii na Olivový vrch, poslal (Ježiš) dvoch učeníkov 2 a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď, ako vkročíte do nej, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel; odviažte ho a priveďte. 3 A ak by vám niekto...
04:25
  
11.03.2020

Zamyslenie na deň 11.3.2020

Marek 10,46-52 46 I prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimaios, syn Timaiov. 47 Ako počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať a volať: Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nado mnou! 48 Mnohí mu dohovárali, aby zamĺkol,...
05:14
  
10.03.2020

Zamyslenie na deň 10.3.2020

Marek 10,35-45 35 Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme. 36 A On im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? 37 Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v Tvojej sláve. 38 Ale Ježiš im...
03:06
  
09.03.2020

Zamyslenie na deň 9.3.2020

Marek 10,32-34 32 Boli na ceste do Jeruzalema, a Ježiš išiel pred nimi; oni žasli a tí, čo Ho nasledovali, báli sa. Nato opäť vzal k sebe dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s Ním diať: 33 Ajhľa, vystupujeme do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia Ho na smrť a vy...
04:37
  
08.03.2020

Zamyslenie na deň 8.3.2020

2. nedeľa pôstna. Reminiscere (Pamätaj, Hospodin, na Svoje zľutovanie! Žalmy 25,6) No Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rimanom 5,8 Ján 3,14-21 14 A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, 15 aby každý veriaci ma...
05:23
  
07.03.2020

Zamyslenie na deň 7.3.2020

1.Korinťanom 14,26-40  26 Tak čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo: žalm, poučenie, zjavenie, reč jazykmi, (jej) výklad – to všetko nech vzdeláva. 27 Keď niekto hovorí jazykom, nech sú to dvaja alebo najviac traja, a to po jednom, a jeden nech vykladá. 28 Ale ak nemá kto vysvetľova...
04:22
  
06.03.2020

Zamyslenie na deň 6.3.2020

1.Korinťanom 14,20-25 20 Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí. 21 V zákone je napísané: Cudzími jazykmi a ústami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, a ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. 22 Preto sú jazyky znamením nie pre veriacich, ale pre never...
05:31
  
05.03.2020

Zamyslenie na deň 5.3.2020

1.Korinťanom 14,6-19  6 A preto, bratia, čo by som vám osožil, keby som prišiel k vám a hovoril jazykmi, a nehovoril vám alebo slovami zjavenia alebo poznania alebo proroctva alebo učenia? 7 Veď aj neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či je to flauta či citara, ak by nevydávali rozdielne zvuky, ako...
04:26
  
04.03.2020

Zamyslenie na deň 4.3.2020

1.Korinťanom 14,1-5 1 Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá; 3 ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. 4 Kto jazykom hovor...
04:25
  
03.03.2020

Zamyslenie na deň 3.3.2020

1.Korinťanom 13,8-13 8 Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. 9 Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, 10 ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa;...
04:27
  
02.03.2020

Zamyslenie na deň 2.3.2020

1.Korinťanom 12,31-13,7 12:31 Snažte sa však o vyššie dary! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu! 13:1 A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 2 A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko...
05:11
  
01.03.2020

Zamyslenie na deň 1.3.2020

MAREC Heslo mesiaca: Ježiš Kristus hovorí: „Bdejte!“ Marek 13,37 1. nedeľa pôstna. Invocavit (Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. Žalmy 91,15) Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8b Matúš 4,1-11 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.2 Keď sa štyridsať dn...
04:12
  
29.02.2020

Zamyslenie na deň 29.2.2020

1.Korinťanom 12,27-30 27 Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd. 28 Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť (rôznymi) druhmi jazykov. 29 Č...
05:16
  
28.02.2020

Zamyslenie na deň 28.2.2020

1.Korinťanom 12,12-26  12 Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus. 13 Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 A...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.