Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (929 epizód)

04:59
  
14.04.2020

Zamyslenie na deň 14.4.2020

1.Korinťanom 15,1-11 1 Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, 2 a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 3 Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj...
05:13
  
13.04.2020

Zamyslenie na deň 13.4.2020

2. slávnosť veľkonočná Marek 16,9-20 9 A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. 10 Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali. 11 Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili. 1...
05:02
  
12.04.2020

Zamyslenie na deň 12.4.2020

1. slávnosť veľkonočná. Pascha Ježiš hovorí: Bol som mŕtvy a, hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie Jána 1,18 Marek 16,1-8 1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. 2 A v prvý deň po sobote, keď slnko...
04:48
  
11.04.2020

Zamyslenie na deň 11.4.2020

Marek 15,42-47 42 Keď sa zvečerilo – keďže bol deň prípravný, to jest deň pred sobotou 43 – prišiel Jozef z Arimatie, vznešený radca, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie, smelo predstúpil pred Piláta a prosil o Ježišovo telo. 44 Pilát sa podivil, že už umrel; zavolal si stotníka a opýta...
06:34
  
10.04.2020

Zamyslenie na deň 10.4.2020

Veľký piatok. Parasceve Veď Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3,16 Marek 15,24-41 24 Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať. 25 Keď Ho ukrižovali, boli tri hodiny. 26 Jeh...
04:28
  
09.04.2020

Zamyslenie na deň 9.4.2020

Zelený štvrtok. Dies viridum Zaistil pamiatku Svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalmy 111,4 Marek 15,16-23 16 Vojaci Ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy, a zvolali celý prápor (vojska). 17 Potom Ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na...
05:12
  
08.04.2020

Zamyslenie na deň 8.4.2020

Marek 15,1-15 1 A hneď na úsvite poradili sa veľkňazi so staršími, zákonníkmi a s celou radou, potom poviazali Ježiša, odviedli Ho a odovzdali Pilátovi. 2 Pilát sa Ho spýtal: Či si Ty kráľ židovský? A On odpovedal: Ty hovoríš. 3 Veľkňazi všeličo žalovali na Neho 4 a Pilát sa Ho znova a znova opytova...
04:52
  
07.04.2020

Zamyslenie na deň 7.4.2020

Marek 14,66-72 66 Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných dievok veľkňazových 67 a uzrúc Petra, ako sa zohrieva, pohliadla na neho a povedala: Aj ty si bol s tým Ježišom Nazaretským! 68 On však zaprel hovoriac: Ani neviem, ani nerozumiem, čo vravíš. Potom vyšiel na nádvorie a kohút z...
05:08
  
06.04.2020

Zamyslenie na deň 6.4.2020

Marek 14,53-65 53 Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zišli všetci veľkňazi, starší a zákonníci. 54 Aj Peter Ho nasledoval zďaleka až do samého veľkňazovho dvora, kde si sadol medzi sluhov a ohrieval sa pri ohni. 55 Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby Ho usmrtili, ale n...
05:13
  
05.04.2020

Zamyslenie na deň 5.4.2020

6. nedeľa pôstna. Kvetná Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Ján 3,14.15 Ján 12,12-19 12 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, 13 nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Pože...
04:48
  
04.04.2020

Zamyslenie na deň 4.4.2020

Marek 14,43-52 43 Hneď nato, keď ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších s mečmi a kyjmi. 44 Jeho zradca bol s nimi dohovorený; povedal im totiž: Ktorého pobozkám, ten je; chyťte Ho a spoľahlivo odveďte! 45 Keď teda prišiel, hneď pristúpil...
05:32
  
03.04.2020

Zamyslenie na deň 3.4.2020

Marek 14,32-42 32 Potom prišli na miesto, ktoré sa volalo Getsemane. A povedal svojim učeníkom: Sadnite si tuto, kým sa pomodlím. 33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána, začal sa desiť a cítiť úzkosť 34 a povedal im: Veľmi smutná je mi duša, až na smrť; zostaňte tu a bdejte! 35 A poodíduc trocha ďale...
04:37
  
02.04.2020

Zamyslenie na deň 2.4.2020

Marek 14,26-31 26 Potom zaspievali (pieseň) a vyšli na Olivový vrch. 27 I povedal im Ježiš: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce. 28 Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. 29 Odpovedal Mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie! 30 Ježiš mu pov...
05:09
  
01.04.2020

Zamyslenie na deň 1.4.2020

APRÍL Heslo mesiaca: Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. 1.Korinťanom 15,42 Marek 14,17-25 17 Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi. 18 Ako sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Veru, hovorím vám, že jeden z vás, ktorý stoluje so mnou, ma zradí. 19 Začali sa rmútiť a spytovali sa zaradom: Č...
04:32
  
31.03.2020

Zamyslenie na deň 31.3.2020

Marek 14,12-16 12 V prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali Mu učeníci: Kde chceš, aby sme Ti šli pripraviť hod veľkonočného baránka? 13 I poslal dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do mesta, tam vás stretne človek, ktorý ponesie krčah vody; choďte za ním, 14 a kam...
05:25
  
30.03.2020

Zamyslenie na deň 30.3.2020

Marek 14,1-11 1 O dva dni mal byť hod veľkonočného baránka a slávnosti nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali, ako by Ho ľstivo zlapali a zabili. 2 Hovorili totiž: Nie vo sviatok, aby nebola vzbura medzi ľudom! 3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s...
03:42
  
29.03.2020

Zamyslenie na deň 29.3.2020

5. nedeľa pôstna – Smrtná. Judika (Obháj moje právo, Bože! Žalmy 43,1) Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať Svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28 Hebrejom 13,12-14 12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. 13 Vyjdime teda k Nemu von za oh...
04:48
  
28.03.2020

Zamyslenie na deň 28.3.2020

Marek 13,28-37 28 Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. 30 Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 31 Nebo a zem sa pomi...
03:57
  
27.03.2020

Zamyslenie na deň 27.3.2020

Marek 13,24-27 24 V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať. 26 Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou. 27 A vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od...
05:02
  
26.03.2020

Zamyslenie na deň 26.3.2020

Marek 13,14-23 14 Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť – kto čítaš, rozumej! – vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov; 15 kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho; 16 a kto je na poli, nech sa nevracia vziať si pl...
05:35
  
25.03.2020

Zamyslenie na deň 25.3.2020

Marek 13,1-13 1 Keď vychádzal z chrámu, povedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Pozri, Majstre, čo sú to za kamene a za stavby! 2 Ježiš mu odpovedal: Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený! 3 A keď sedel na vrchu Olivovom naproti chrámu, spýtali sa Ho osamote Peter, Ja...
04:05
  
24.03.2020

Zamyslenie na deň 24.3.2020

Marek 12,41-44 41 Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho. 42 Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to jest kodrant. 43 Tu zavolal si učeníkov a povedal im: Vpravde vám hovorím: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, k...
04:01
  
23.03.2020

Zamyslenie na deň 23.3.2020

Marek 12,38-40 38 Potom, učiac ich, hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch a radi sa dajú pozdravovať na námestiach; 39 radi majú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách; 40 vyžierajú domy vdov a naoko sa dlho modlievajú. Títo prepadnú prísnejšiemu súdu...
04:20
  
22.03.2020

Zamyslenie na deň 22.3.2020

4. nedeľa pôstna. Laetare (Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Izaiáš 66,10) Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24 Ján 12,20-24 20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Gr...
03:50
  
21.03.2020

Zamyslenie na deň 21.3.2020

Marek 12,35-37 35 Keď potom učil v chráme, odpovedal Ježiš: Ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Synom Dávidovým? 36 Veď sám Dávid povedal v Duchu Svätom: Povedal Pán môjmu Pánovi: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím pod nohy. 37 Sám Dávid nazýva Ho Pánom; akože mu je potom...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.