Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Čítanie z Biblie na každý deň s krátkym zamyslením

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (929 epizód)

04:57
  
30.12.2021

Zamyslenie na deň 31.12.2021

Závierka občianskeho roka. Silvester V tvojej ruke je môj čas. Žalm 31,16a Rimanom 8,31b-39 31  Keď Boh za nás, kto proti nám? 32 Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? 33 Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospraved...
03:41
  
29.12.2021

Zamyslenie na deň 30.12.2021

Ján 1,14-18 14 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy. 15 Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 16 Z...
03:36
  
28.12.2021

Zamyslenie na deň 29.12.2021

Ján 1,9-13 9 Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. 11 Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. 12 Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, 13...
03:13
  
27.12.2021

Zamyslenie na deň 28.12.2021

Ján 1,6-8 6 Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. 7 Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. 8 On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Staň sa hviezdou! Možno si položíme otázku, načo je to dobré? Sú to nečinné, akoby mŕtve veci. Naozaj? Keď n...
03:25
  
26.12.2021

Zamyslenie na deň 27.12.2021

Ján 1,1-5 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3 Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4 V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. Óda na život. D. Bonhoeffer v...
06:14
  
25.12.2021

Zamyslenie na deň 26.12.2021

2. slávnosť vianočná To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Ján 1,14a Hebrejom 1,1-4(5-14) 1 Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, 2 na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním s...
04:38
  
24.12.2021

Zamyslenie na deň 25.12.2021

1. slávnosť vianočná. Narodenie Krista To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Ján 1,14a Títovi 3,4-7 4 Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, 5 spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstv...
04:48
  
23.12.2021

Zamyslenie na deň 24.12.2021

Štedrý večer. Nocturna natalis Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Lukáš 2,10b.11 Malachiáš 3,19-24 19 Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí...
04:38
  
22.12.2021

Zamyslenie na deň 23.12.2021

Malachiáš 3,13-18 13 Prisilné sú mi vaše slová – vraví Hospodin – a spytujete sa: Čo sme hovorili proti Tebe? 14 Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností!? 15 Teraz však blahoslavíme spupných: niel...
05:02
  
21.12.2021

Zamyslenie na deň 22.12.2021

Malachiáš 3,6-12 6 Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. 7 Od čias svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráťte sa ku mne, a ja navrátim sa k vám! – vraví Hospodin mocností. Vy sa však spytujete: Ako sa máme v...
05:07
  
20.12.2021

Zamyslenie na deň 21.12.2021

Malachiáš 2,17-3,5 17 Unavujete Hospodina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hospodinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva? 3, 1  Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho ch...
07:04
  
19.12.2021

Zamyslenie na deň 20.12.2021

Malachiáš 1,1-14 1 Výrok. Hospodinovo slovo k Izraelu prostredníctvom Malachiáša. 2 Miloval som vás, hovorí Hospodin. Vy sa však spytujete: Čím si nám dokázal lásku? Či Ézav nebol Jákobovi bratom? – znie výrok Hospodinov – a predsa som miloval Jákoba, 3 ale Ézava som nenávidel. Preto som...
04:01
  
18.12.2021

Zamyslenie na deň 19.12.2021

4. adventná nedeľa Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko! Filipanom 4,4.5b Filipanom 4,4-7 4 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! 5 Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! 6 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Boh...
06:22
  
17.12.2021

Zamyslenie na deň 18.12.2021

Zachariáš 14,1-11 1 Hľa, prichádza deň Hospodinov, a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba. 2 Vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja; mesto bude dobyté, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyhladený z mesta. 3 Lebo Hospod...
04:18
  
16.12.2021

Zamyslenie na deň 17.12.2021

Zachariáš 12,9-13,1 9 V ten deň sa budem snažiť zničiť všetky národy, ktoré vytiahnu proti Jeruzalemu. 10 Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpk...
06:34
  
15.12.2021

Zamyslenie na deň 16.12.2021

Zachariáš 11,4-17 4 Takto vraví Hospodin, môj Boh: Pas toto stádo, určené na zabitie. 5 Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabíjajú, a nepykajú za to. Tí, čo ho predávajú, hovoria: Požehnaný je Hospodin! Zbohatol som. Ale jeho pastieri sa nezľutujú nad ním. 6 Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi kraj...
06:16
  
14.12.2021

Zamyslenie na deň 15.12.2021

Zachariáš 10,1-12 1 Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému rastlinstvo na poli. 2 Lebo teráfím hovoria klam a veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Preto putujú preč ako stádo, trú biedu, lebo niet pastier...
04:29
  
13.12.2021

Zamyslenie na deň 14.12.2021

Zachariáš 9,9-12 9 Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice. 10 Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema; zničené budú vojnové luky, a bude zvestovať národom po...
04:19
  
12.12.2021

Zamyslenie na deň 13.12.2021

Zachariáš 8,20-23 20 Takto vraví Hospodin mocností: Ešte prídu národy a obyvatelia mnohých miest, 21 obyvatelia jedného mesta pôjdu do druhého a povedia: Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja! 22 Vtedy prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina mocností v...
05:39
  
10.12.2021

Zamyslenie na deň 11.12.2021

Zachariáš 8,9-19 9 Takto vraví Hospodin mocností: Nech spevnejú ruky vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slová z úst prorokov – v deň kladenia základov domu Hospodina mocností, aby bol vybudovaný chrám. 10 Lebo pred tými dňami nebolo odmeny pre človeka ani pre dobytok, ba ani ten, kto vychád...
04:57
  
09.12.2021

Zamyslenie na deň 10.12.2021

Zachariáš 8,1-8 1 Takto zaznelo slovo Hospodina mocností: 2 Takto vraví Hospodin mocností: Nesmierne horlím za Sion, a horlím zaň s veľkým hnevom. 3 Takto vraví Hospodin: Vrátim sa na Sion, budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocností, svätým v...
06:00
  
08.12.2021

Zamyslenie na deň 9.12.2021

Zachariáš 7,1-14 1 Vo štvrtom roku kráľa Dária, vo štvrtý deň deviateho mesiaca, kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo. 2 Bétel poslal Sar-Ecera a Regem-Melecha s jeho mužmi vyprosiť si priazeň od Hospodina 3 a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocností, i prorokov: Mám ešte...
05:32
  
07.12.2021

Zamyslenie na deň 8.12.2021

Zachariáš 6,9-15 9 Potom mi zaznelo Hospodinovo slovo: 10 Vezmi od vyhnancov Cheldaja, Tóbiju a Jedaju, ktorí prišli z Babylonu v ten istý deň, a choď do domu Jóšiju, syna Cefanjovho, 11 vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Józuu, syna Jehocádákovho. 12 Povedz mu: Takto v...
05:31
  
06.12.2021

Zamyslenie na deň 7.12.2021

Zachariáš 6,1-8 1 Keď som znovu pozdvihol oči, videl som štyri vozy vychádzať spomedzi dvoch vrchov. Boli to bronzové vrchy. 2 V prvom voze boli červené kone, v druhom čierne, 3 v treťom biele a vo štvrtom voze kone strakaté, silné. 4 Vtedy som sa opýtal anjela, ktorý so mnou hovoril: Čo to znamená,...
06:04
  
05.12.2021

Zamyslenie na deň 6.12.2021

Zachariáš 5,1-11 1 Potom som znovu zdvihol oči a videl som letiaci zvitok. 2 On sa ma opýtal: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím letieť zvitok o dĺžke dvadsať lakťov a o šírke desať lakťov. 3 Vtedy mi povedal: Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu. Lebo každý zlodej a každý krivoprísažník bude...
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj o súboroch cookies nájdete tu.

Technické cookies

Vždy aktívne cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Funkčné cookies

Funkčné cookies vylepšujú fungovanie webových stránok, nakoľko si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Analytické cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia, čo nám pomáha vylepšovať webovú stránku.

Marketingové cookies

Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu na našich webových stránkach. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.