Zamyslenie na deň 21.6.2021
05:26

Zamyslenie na deň 21.6.2021

20.06.2021
Skutky apoštolov 11,1-18
1 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. 2 Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, 3 a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. 4 Nato im Peter začal rozprávať rad radom: 5 Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytržení mal som videnie: akási nádoba – ako veľké prestieradlo, za štyri rohy spustené z neba – zostupovala a prišla ku mne. 6 Keď som pozorne nazrel do nej, videl som tam štvornohé zvieratá zemské, divú zver, plazy a nebeských vtákov. 7 Aj hlas som počul hovoriaci mi: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! 8 Odpovedal som: Nie, Pane, pretože poškvrnené alebo nečisté nevošlo mi nikdy do úst. 9 Aj druhý raz hovoril mi hlas z neba: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené! 10 Takto sa to opakovalo tri razy, potom sa všetko zase zodvihlo do neba. 11 A hľa, pri dome, v ktorom sme boli, sa práve zastavili traja mužovia, poslaní ku mne z Cezarey. 12 Tu riekol mi Duch, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. A šli so mnou aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu onoho muža. 13 Tu nám vyrozprával, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa postavil (pred ním) a hovoril mu: Pošli do Joppy a povolaj si Šimona, prímením Petra; 14 on ti povie slová, ktoré spasia teba a celý tvoj dom. 15 Ako som potom začal hovoriť, zostúpil Duch Svätý na nich, ako aj na nás na počiatku. 16 Tu som sa rozpomenul na slovo Pánovo, ktoré povedal: Ján krstil vodou, ale vy pokrstení budete Duchom Svätým. 17 Keď teda Boh dal im ten istý dar ako aj nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? 18 Keď to počuli, uspokojili sa a velebili Boha hovoriac: Teda aj pohanom dal Boh pokánie, aby mali život.

Čo Boh očistil, ty nepokladaj za nečisté! Je stará známa vec, že hriech je nepriateľstvom voči Bohu. Ničí vzťah k Nemu, ničí život a prináša smrť. Preto Boh ustanovil predpisy, ktorými oddelil dobré od zlého. Vznikli ustanovenia o tom, čo je čisté a čo znečisťuje. Toto delenie sa neprejavilo len v otázke toho, čo sa smie jesť a čo nie. Toto delenie prešlo aj na ľudí. Jedni sú „naši“, lebo sú veriaci, tí sú dobrí. Tí ostatní nie sú ako my, nepatria k nám. Sme od nich oddelení. Takto sa Boží ľud už od čias Starej zmluvy neraz vyčleňoval od ostatných a staval si hranice.
Petrovi však Boh dal videnie o čistých a nečistých zvieratách, ktoré všetky očistil. Čo chce Boh týmto videním povedať Petrovi aj nám? Videnie o obruse plnom zvierat je obrazom nového prístupu Pána Boha k ľuďom. Nechce ich rozdeľovať na čistých a nečistých. Rozhodol sa im všetkým ponúknuť novú čistotu, a to v obeti Pána Ježiša Krista. Ježišova krv očisťuje od všetkej špiny hriechu. Preto, ak bol Pán Ježiš ochotný umrieť za všetkých ľudí, my nemáme stavať hranice a brániť evanjeliu, aby prišlo ku každému. – – Skús na to myslieť aj dnes pri každom, koho stretneš. Je veriaci? Alebo si o ňom myslíš, že nie je vhodný na to, aby počul evanjelium? Pán Ježiš však zomrel za všetkých. Nájdeš dosť odvahy, aby si mu/jej o tom povedal?
Modlitba: Odpusť, Bože, že máme niektorých ľudí za nečistých. Prosíme, veď nás za ľuďmi bez domova, či žijúcimi v zlých podmienkach, chatrčiach, nech im pomôžeme a prinesieme Evanjelium. Amen.
Pieseň: ES 569
Autor: Peter Taját

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Izaiáš 12,3
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28

Lukáš 7,36-50 :: Modlíme sa za: Marhaň (Šz)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.